Tema

Verksamhetsutveckling i förskolan ingen självklarhet

När förskollärare bestämmer sig för att tolka och omsätta utbildningspolitiska mål, i detta fall jämställdhet enligt Läroplanen för förskolan 98, så är det ingen självklarhet att det finns utrymme för ett sådant utvecklingsarbete. I en ny avhandling från Växjö universitet belyser pedagogen Claudia Gillberg förskollärares möjlighet att utveckla sitt arbete med jämställdhet.

Samhälle & kultur

Leder flytt av utveckling och produktion utomlands till högre lönsamhet?

Under senare år har det debatterats flitigt om flytt av utveckling, produktion och andra centrala funktioner till andra länder leder till att svenska industriföretag blir mer lönsamma. I en artikel som nyligen har publicerats av den ledande vetenskapliga tidskriften International Marketing Review (nr 2, 2009) undersöker professor Anders Pehrsson, Växjö universitet, effekten av utländska dotterbolags marknadsstrategier på valet av lokala funktioner och samband med lönsamhet.

Samhälle & kultur

Vad hindrar konkurrens på internationella marknader?

Det bedrivs ett omfattande arbete för att harmonisera internationella regler för konkurrens, inte minst inom EU. Men vi vet inte mycket om hur företag i olika länder uppfattar hinder för konkurrens och hur man möter hindren. I en artikel som publicerats i European Business Review utvecklar professor Anders Pehrsson en modell för effekter av konkurrenshinder på företags marknadsstrategier.

Samhälle & kultur

En meningsfull historia? om museernas roll som historieförmedlare

Museer är offentliga arenor för lärande och meningsskapande och internationellt finns det ett stort forskningsfält som rör detta område. Dock är den svenska forskningen relativt begränsad. I en ny avhandling från Växjö universitet undersöker och diskuterar historikern Cecilia Axelsson museernas roll som folkbildare och som utökade klassrum för skolan samt deras förmedling av historia.

Samhälle & kultur

Protester och passivitet – om ”Sveriges” hållning till nazismen under andra världskriget

När vi idag diskuterar ”Sveriges” hållning till den nazistiska utmaningen under tiden för andra världskriget, gör vi det ofta med en uppfordrande grundfråga med moraliska förtecken: agerade dåtiden rätt eller fel? Vi ställer frågan utifrån nutidens uppfattningar om vad som skulle ha varit ett hedervärt beteende, och vi ställer den med stora kunskaper om brott som i många fall ännu inte var kända. Vi ställer också frågan utan att behöva ta konsekvenserna av svaret. I sin avhandling försöker historikern Martin Estvall ge en mer nyanserad bild av Sveriges handlande under andra världskriget.

Samhälle & kultur

Metoder för att bättre utnyttja resurser i produktionsprocesser

Dagens företag konkurrerar ofta på en global marknad. För att klara sig i denna hårda miljö är det oerhört viktigt att företagets resurser utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt. Här kan underhåll spela en viktig roll, bland annat för tillgänglighet och tillförlitlighet hos produktionsprocesser. Detta förutsätter dock att underhållet utförs och följs upp på rätt sätt, att det är baserat på kostandseffektivitet. I en ny avhandling från Växjö universitet utvecklar Anders Ingwald metoder för val och uppföljning av underhåll baserat på kostnadseffektivitet.

Natur & teknik

Folkets Hus roll i arbetarrörelsens inträde i offentligheten – ny avhandling från Växjö universitet

I början av 1900-talet byggde arbetarrörelsen en stor mängd Folkets Hus runt om i landet. Motiven bakom att bygga egna samlingslokaler var att arbetarklassen skulle kunna bilda sig själv i egna lokaler i en anda av yttrandefrihet och själsodlande njutning. I förlängningen en möjlighet att skapa offentlighet kring arbetarrörelsens idéer för samhällsförändring. I en ny avhandling från Växjö universitet undersöker historikern Lennart Karlsson arbetarrörelsens inträde och verksamhet i offentligheten i en lokal kontext, i den bruksliknande industriorten Bromölla med särskild inriktning på Folkets Hus roll i denna process.

Samhälle & kultur

Likviditet och samvariation – några av faktorerna bakom den finansiella krisen

Det senaste året har präglats av krisen och turbulensen på de finansiella marknaderna i Skandinavien och i övriga världen. I en ny avhandling från Växjö universitet undersöker nationalekonomen Jonas Söderberg två av de faktorer som har karakteriserat denna kris, nämligen bristen på likviditet och underskattningen av samvariation mellan finansiella tillgångar.

Samhälle & kultur

Att ta över pappas bolag

Såväl i Sverige som internationellt är familjeföretagen en viktig del av ekonomin. Tidigare forskning har visat att generationsskiften utgör ett orosmoment för dessa företag och talesättet förvärva, ärva och fördärva används ofta i sammanhanget. Men hur väl stämmer det med verkligheten? I sin avhandling undersöker företagsekonomen Christine Tidåsen hur arvtagare transformerar familjeföretag under successioner.

Samhälle & kultur

Datorer lär sig mänskligt språk vid Växjö universitet

Dagens informationssamhälle ställer nya krav på våra datorer, till exempel att kunna utvinna betydelsefull information ur stora mängder text på olika mänskliga språk. I en ny doktorsavhandling från Växjö universitet studerar Johan Hall olika aspekter av automatisk syntaktisk analys av texter på naturligt språk, till exempel svenska, engelska och japanska.

Natur & teknik

Om kyrklundheten – om relationen mellan litteratur och filosofi hos Willy Kyrklund

I en ny avhandling från Växjö universitet, Om kyrklundheten. Värde, kunskap och skrivande i Willy Kyrklunds Om godheten, undersöker litteraturvetaren Johan Sahlin relationen mellan litteratur och filosofi i författaren Willy Kyrklunds (f. 1921) skrivande. Kyrklund är en idéinriktad författare som gärna laborerar med sammansatta framställningsformer. I essähybriden Om godheten (1988) dras denna strategi till sin spets med en bok som är ett mellanting mellan filosofi och litteratur. Frågan är bara vad ett sådant mellanting kan innebära.

Samhälle & kultur

På lika villkor?

Forskning har visat att utrikes födda i genomsnitt har en sämre position på arbetsmarknaden än inrikes födda, sysselsättningsgraden är lägre och arbetslösheten högre. I sin avhandling undersöker nationalekonomen Mikael Ohlson effekter av institutionella förändringar och ekonomiska villkor för utrikes födda boende i Sverige.

Samhälle & kultur

Ny avhandling om mötet med svenska som andraspråk och svensk skola

Elever med svenska som andraspråk bygger upp sitt svenska basordförråd och sitt specialordförråd samtidigt. De deltar i undervisning och i samtal med kamrater och lärare på ett språk de inte helt behärskar. Detta ställer stora krav på elevernas förmåga att både förstå och använda svenska språket. Det innebär också stora krav på undervisande lärare. För att kunna tillgodogöra sig sin utbildning inom det svenska systemet och för att kunna utvecklas till flerspråkiga individer behöver dessa elever goda kunskaper och färdigheter både i förstaspråket/förstaspråken och i andraspråket. De har därför rätt till undervisning i svenska som andraspråk. Men andraspråksundervisningen organiseras inte alltid på ett tillfredställande sätt. I en ny avhandling från Växjö universitet undersöker pedagogen Ann-Christin Torpsten andraspråkselevernas möte med den svenska skolan.

Samhälle & kultur

Ekonomi i förändring – ny avhandling om transitionsekonomi

Länderna i Östeuropa och forna Sovjetunionen har sedan Berlinmurens fall 1989 genomgått omfattande ekonomiska och politiska förändringar; transitioner från planekonomi till marknadsekonomi. I sin avhandling undersöker nationalekonomen Monika Hjeds Löfmark två olika områden inom transitionsekonomi. Avhandlingen består av fyra vetenskapliga artiklar. Dessa rör dels rysk arbetsmarknad och dels sambandet mellan transition och terrorism.

Samhälle & kultur

Att anpassa till svenskhet – om retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik 1945-81

Andra världskriget innebar en vändpunkt i svensk migrationshistoria. Sverige förvandlades nu mer definitivt från ett utvandringsland till ett invandringsland. Den förändrade könsmässiga och etniska sammansättningen bland den lönearbetande befolkningen som detta innebar, påverkade förhållandena på arbetsmarknaden. För de fackliga organisationerna betydde förändringen nya utmaningar.

Samhälle & kultur

Färre buggar när datorn utvecklar programmen

Ett problem som präglar IT-industrin är att det är svårt att producera datorprogram med hög kvalitet som löser det problem de skall lösa. Som slutanvändare får man ofta vänja sig vid en rad små eller stora problem, t ex program som inte alltid gör rätt, går långsamt eller kraschar.

Natur & teknik

Att tolka pedagogikens språk

Meningsutbytet mellan olika inriktningar inom ämnet pedagogik leder alltför ofta till ett hävdande av det ena eller det andra perspektivets förträfflighet. Med utgångspunkt i en mer öppen tolkning av olika sidor kan man lättare hitta en mer konstruktiv infallsvinkel. Utgångspunkten för en ny antologi från pedagogikforskare vid Växjö universitet är att utifrån integrativa perspektiv och diskurser se närmare på viktiga relationer i pedagogisk praktik.

Samhälle & kultur

När kroppen sätter gränser om att leva med hjärtsvikt i medelåldern

Hjärtsvikt är ett mycket vanligt sjukdomstillstånd, så vanligt att det närmast är att betrakta som en folksjukdom. Tillståndet är vanligast hos äldre, men det drabbar även många under 65 år. Hjärtsvikt är kroniskt, det går inte att bota och det är livshotande. Sjukdomsförloppet är både svängande och oförutsägbart. Att leva med hjärtsvikt medför olika begränsningar i livssituationen. Symtomen kan variera från andfåddhet vid lättare ansträngning till en närmast invalidiserande trötthet. I en ny avhandling från Växjö universitet undersöker sjuksköterskan Lena Nordgren hur människor med hjärtsvikt i medelåldern lever med sin sjukdom.

Samhälle & kultur