Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 december 2008

Om kyrklundheten – om relationen mellan litteratur och filosofi hos Willy Kyrklund

I en ny avhandling från Växjö universitet, Om kyrklundheten. Värde, kunskap och skrivande i Willy Kyrklunds Om godheten, undersöker litteraturvetaren Johan Sahlin relationen mellan litteratur och filosofi i författaren Willy Kyrklunds (f. 1921) skrivande. Kyrklund är en idéinriktad författare som gärna laborerar med sammansatta framställningsformer. I essähybriden Om godheten (1988) dras denna strategi till sin spets med en bok som är ett mellanting mellan filosofi och litteratur. Frågan är bara vad ett sådant mellanting kan innebära.

I den tidigare Kyrklundforskningen har man ofta framhållit en existentialistisk tematik eller lekstrategier av postmodernt slag som signifikativa för Kyrklunds särart. Med sin avhandling avser Sahlin att visa hur sådana synpunkter kan ges en annan och mer underordnad funktion, som medel i en mer övergripande problematik kring den mänskliga kunskapens förutsättningar och räckvidd.

Sahlin tar fasta på författarens starka koppling till analytisk filosofi och naturvetenskap, och i synnerhet den gamla frågan om hur kunskapens empiristiska respektive rationalistiska tendenser kan eller bör jämkas samman. Denna fråga präglar Kyrklunds föreställningsvärld på flera plan och Sahlin visar också hur Kyrklunds läsarinriktade prosa möjliggör upprättandet av en parallell mellan läsprocessen och kunskapsprocessen, hur litteraturen ges funktionen av ett kognitivt instrument.

Med hela författarskapet, samt flera av Kyrklunds litterära och filosofiska influenser som fond för undersökningen av Om godheten syftar Sahlin till att lyfta fram detta kunskapsproblem hos Kyrklund – som därmed kan placeras i en mer omfattande tankeströmning i 1900-talets litterära och filosofiska tänkande än den inhemska litteraturen. Avhandlingen syftar också till att uppmärksamma Kyrklunds litterära hybridform som en möjlighet för bearbetning av en problematik som inte fått någon tillfredsställande lösning i filosofin. Ytterligare en motivation för studien är det intresse hybrida former mellan litteratur och filosofi ofta drar till sig men som det råder delade meningar om hur man skall värdera och vilka slutsatser man kan dra av dem.

Johan Sahlin är född 1972, han är litteraturvetare verksam vid institutionen för humaniora vid Växjö universitet.

Avhandlingen försvaras den 20 december kl. 13.15 i sal Homeros, Universitetsplatsen 1, Växjö universitet. Opponent är professor Anders Pettersson, Umeå universitet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Johan Sahlin, e-post: johan.sahlin@vxu.se.

Avhandlingen kan beställas från ellerströms förlag, Fredsgatan 6, 222 20 Lund, telefon och fax: 046-32 32 95, www.ellerstroms.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera