placeholder bild.
26 maj 2009

När livsvärldens mönster brister – att leva med demenssjukdom

Med tidig diagnos och läkemedelsbehandling bor många demenssjuka hemma längre. Närstående blir involverade i vården och gör stora insatser,...

placeholder bild.
25 maj 2009

Utveckling mot effektiv och hållbar biobränsletorkning

Användandet av biobränslen har ökat i hela Europa de senaste årtiondena och det finns flera skäl att tro att ökningen kommer att fortsätta....

placeholder bild.
24 maj 2009

Riskfyllda möten – om unga människors upplevelser av sexuellt överförbara infektioner och sexuellt risktagande

Könssjukdomar har ökat de senaste åren med en hastighet som beskrivits som epidemisk. Ökningen medför konsekvenser för de smittade, såväl som...

placeholder bild.
12 maj 2009

Att styra i sjukvården – om användningen av ekonomiska styrinstrument i offentlig sektor

I debatten om hur den offentliga sektorn bör styras har det ekonomiska styrinstrumentet Balanced Scorecard fått allt större uppmärksamhet....

placeholder bild.
17 april 2009

Verksamhetsutveckling i förskolan ingen självklarhet

När förskollärare bestämmer sig för att tolka och omsätta utbildningspolitiska mål, i detta fall jämställdhet enligt Läroplanen för...

placeholder bild.
14 april 2009

Leder flytt av utveckling och produktion utomlands till högre lönsamhet?

Under senare år har det debatterats flitigt om flytt av utveckling, produktion och andra centrala funktioner till andra länder leder till att...

placeholder bild.
14 april 2009

Vad hindrar konkurrens på internationella marknader?

Det bedrivs ett omfattande arbete för att harmonisera internationella regler för konkurrens, inte minst inom EU. Men vi vet inte mycket om hur...

placeholder bild.
24 februari 2009

En meningsfull historia? om museernas roll som historieförmedlare

Museer är offentliga arenor för lärande och meningsskapande och internationellt finns det ett stort forskningsfält som rör detta område. Dock...

placeholder bild.
16 februari 2009

Protester och passivitet – om ”Sveriges” hållning till nazismen under andra världskriget

När vi idag diskuterar ”Sveriges” hållning till den nazistiska utmaningen under tiden för andra världskriget, gör vi det ofta med en...

placeholder bild.
10 februari 2009

Metoder för att bättre utnyttja resurser i produktionsprocesser

Dagens företag konkurrerar ofta på en global marknad. För att klara sig i denna hårda miljö är det oerhört viktigt att företagets resurser...

placeholder bild.
28 januari 2009

Folkets Hus roll i arbetarrörelsens inträde i offentligheten – ny avhandling från Växjö universitet

I början av 1900-talet byggde arbetarrörelsen en stor mängd Folkets Hus runt om i landet. Motiven bakom att bygga egna samlingslokaler var att...

placeholder bild.
26 januari 2009

Likviditet och samvariation – några av faktorerna bakom den finansiella krisen

Det senaste året har präglats av krisen och turbulensen på de finansiella marknaderna i Skandinavien och i övriga världen. I en ny avhandling...

placeholder bild.
20 januari 2009

Att ta över pappas bolag

Såväl i Sverige som internationellt är familjeföretagen en viktig del av ekonomin. Tidigare forskning har visat att generationsskiften utgör ett...

placeholder bild.
15 december 2008

Datorer lär sig mänskligt språk vid Växjö universitet

Dagens informationssamhälle ställer nya krav på våra datorer, till exempel att kunna utvinna betydelsefull information ur stora mängder text på...

placeholder bild.
12 december 2008

Om kyrklundheten – om relationen mellan litteratur och filosofi hos Willy Kyrklund

I en ny avhandling från Växjö universitet, Om kyrklundheten. Värde, kunskap och skrivande i Willy Kyrklunds Om godheten, undersöker...

placeholder bild.
11 december 2008

På lika villkor?

Forskning har visat att utrikes födda i genomsnitt har en sämre position på arbetsmarknaden än inrikes födda, sysselsättningsgraden är lägre...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera