Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 maj 2009

Utveckling mot effektiv och hållbar biobränsletorkning

Användandet av biobränslen har ökat i hela Europa de senaste årtiondena och det finns flera skäl att tro att ökningen kommer att fortsätta. Genom att ersätta fossila bränslen med biobränslen kan miljö- och klimatproblemen begränsas. Miljövänliga och effektiva fordonsbränslen kan framställas genom förgasning av skogs- och träbiomassa. Förgasningen kräver dock en torr råvara vilket innebär att biobränslet måste torkas innan det kan vidareförädlas till flytande fordonsbränslen. Just torkning av biobränsle diskuteras i Peter Bengtssons avhandling ”Development towards an efficient and sustainable biofuel drying”.

Torkning av träbiobränslen innebär åtminstone två svårigheter: dels är torkningsprocessen energikrävande och dels avges ämnen som i höga koncentrationer kan vara hälsovådliga. Ofta ställer också en vidareförädling höga kvalitetskrav på det torkade bränslet. Fuktinnehållet bör både vara både lågt och jämnt. Dessa problem ligger i fokus för avhandlingen som undersöker möjligheten att torka biobränslen på ett effektivt och miljömässigt hållbart sätt.

I avhandlingen studeras utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) som sker under torkningen. Mätningar visar att huvuddelen av de avgivna ämnena från gran och furu är flyktiga monoterpener men även att andra ämnen avges, främst högre terpener. Vidare visar avhandlingen att det är stora skillnader mellan både träslag (gran och furu) och vedegenskap (kärna och splint) beträffande hur terpenerna avges och i vilka mängder. Det konstateras att den totala mängden avgivna ämnen ökar med ökad torktemperatur.

I avhandlingen studeras bäddtorkning vid låga temperaturer (under 100 °C). Tekniken är i sig lämplig för torkning vid låga temperaturer och i och med att ”gratis” spillvärme vid låga temperaturer ofta finns tillgängligt vid berörda industrier (sågverk, massabruk och framtida förgasningsanläggningar), kan energiåtgången för torkningen hållas låg. För att ytterligare minska energiåtgången och för att säkerställa en hög kvalitet på det torkade bränslet gäller att man har god kunskap om både bränslet ifråga och själva torkningsprocessen. I avhandlingen studeras torkningen av sågspån och träflis både experimentellt och genom modellering. Parametrar som anses ha betydelse för energiåtgång och det torkade bränslets kvalité är bl.a. bränslebäddens höjd, bränslepartiklarnas storlek, torkningstemperatur och lufthastighet.

– För att minska utsläppen av VOC bör torktemperaturen hållas låg säger Peter Bengtsson. För att effektivisera bäddtorkningstekniken måste dock flera olika parametrars inverkan på torkningen undersökas och vägas mot varandra. Detta är komplicerat eftersom flera olika behov ska tillgodoses. Avhandlingen visar att trots komplikationsgraden så finns det stora möjligheter att utveckla och optimera bäddtorkningstekniken på ett sådant sätt så att torkningen både blir energieffektiv och miljömässigt hållbar samtidigt som ett bränsle med lågt och jämnt fuktinnehåll produceras.

Avhandlingen ”Development towards an efficient and sustainable biofuel drying” försvaras fredagen den 29 maj 2009, kl 10.00. Disputationen äger rum i Södrasalen, Växjö universitet. Opponent är professor Tom Morén, Luleå tekniska universitet

Kontaktinformation
För mer information kontakta Peter Bengtsson, e-post peter.bengtsson@vxu.se, telefon 0470-70 89 82.

Avhandlingen kan beställas genom Växjö University Press, vup@vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera