Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 december 2008

På lika villkor?

Forskning har visat att utrikes födda i genomsnitt har en sämre position på arbetsmarknaden än inrikes födda, sysselsättningsgraden är lägre och arbetslösheten högre. I sin avhandling undersöker nationalekonomen Mikael Ohlson effekter av institutionella förändringar och ekonomiska villkor för utrikes födda boende i Sverige.

Under de senaste decennierna har andelen utrikes födda i Sverige ökat kraftigt genom invandring. Internationellt sett är idag en förhållandevis stor del av vår befolkning utrikes födda. Regering och riksdag har fastställt att målet med den svenska integrationspolitiken är ”lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund”.

Avhandlingen utgörs av tre separata uppsatser.

Den första studien analyserar effekterna av pensionsreformen 1979, som förändrade reglerna för rätten till förtidspension.

Före reformen fastställdes rätten till folkpension för utländska medborgare boende i Sverige genom bi- och multilaterala konventioner om social trygghet mellan Sverige och andra stater. Utländska medborgare i Sverige som inte omfattades av några av dessa konventioner hade sålunda ingen rätt till folkpension. Genom reformen gavs alla utländska medborgare i Sverige rätten till folkpension efter en kortare kvalifikationstid.

För dem som dessutom omfattades av sociala konventioner, gav dessa även efter reformen mer förmånligare villkor. Resultaten av studien visar att reformen hade en avsevärd effekt på graden av förtidspensioneringar för den grupp av utrikes födda som före reformen saknade rätt till folkpension. Dessa resultat bekräftar tidigare forskning, som visar att ersättningsnivåerna inom pensionssystemet påverkar tillströmningen till förtidspension.

Den andra studien fokuserar på effekterna av avregleringarna av den lokala kollektivtrafiken per buss (1989) och av taximarknaden (1990) i Sverige och dess effekter på skillnader i arbetsinkomster mellan inrikes och utrikes födda inom dessa sektorer.

I studien uppskattas förändringen av skillnaderna i arbetsinkomster mellan inrikes och utrikes födda till följd av avregleringen. Resultaten visar att de genomsnittliga arbetsinkomsterna för män inom bussbranschen före avregleringen var högre för inrikes födda än för utrikes födda. Dessa skillnader i arbetsinkomst påverkades inte nämnvärt av avregleringen. Vidare visar studien att skillnaderna i genomsnittliga arbetsinkomster mellan inrikes och utrikes födda inom taxibranschen var mycket små under perioden före avregleringen. För individer som var sysselsatta inom taximarknaden både före och efter avregleringen sjönk de genomsnittliga arbetsinkomsterna relativt sett mer för utrikes födda jämfört med inrikes födda. Inflödet av sysselsatta inom taxisektorn ökade efter avregleringen relativt sett mer för utrikes födda jämfört med inrikes födda, vilket kan ha förändrat sammansättningen av utrikes födda inom denna bransch.

Den tredje studien undersöker effekten av att bli svensk medborgare på de årliga arbetsinkomsterna. En hypotes är att möjligheterna på arbetsmarknaden förbättras genom medborgarskap. En annan hypotes är att processen att bli svensk medborgare är relaterad med ökade investeringar hos individen, vilket i sig kan ha en positiv effekt på arbetsinkomsterna.

Resultaten av studien visar på en positiv effekt av att bli svensk medborgare för individer födda i Afrika och Asien, en effekt som inte enbart kan tillskrivas högre inkomster hos de individer som väljer att söka svenskt medborgarskap. Effekten är i allmänhet större för män än för kvinnor. Studien visar att ett svenskt medborgarskap kan öka möjligheterna på arbetsmarknaden, men den antyder även att processen att bli svensk medborgare kan vara relaterad med ett förändrat beteende hos individen på arbetsmarknaden, vilket i sig kan påverka arbetsinkomsten positivt.

Mikael Ohlson kommer ursprungligen från Partille men är numera bosatt i Växjö. Han är doktorand i nationalekonomi vid Växjö universitet sedan 1999.

Avhandlingen ”Essays on Immigrants and Institutional Change in Sweden” försvaras den 19 december kl. 13:00 i sal Myrdal, Växjö universitet.

Opponent är professor Per Lundborg, Stockholms universitet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Mikael Ohlson på telefon 0470-708761 eller e-post: mikael.ohlson@vxu.se.

Avhandlingen går att beställa genom Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon: 0470-708267 eller e-post: vup@vxu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera