Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 februari 2009

En meningsfull historia? om museernas roll som historieförmedlare

Museer är offentliga arenor för lärande och meningsskapande och internationellt finns det ett stort forskningsfält som rör detta område. Dock är den svenska forskningen relativt begränsad. I en ny avhandling från Växjö universitet undersöker och diskuterar historikern Cecilia Axelsson museernas roll som folkbildare och som utökade klassrum för skolan samt deras förmedling av historia.

Avhandlingen har sin utgångspunkt i två utställningar om migrationshistoria; Afrikafararna och Kongospår. Författaren analyserar både innehållet i utställningarna och själva förmedlingsprocessen genom genus-, klass- och etnicitetsperspektiv. Hon har intervjuat producenter, museiföreträdare, museipedagoger, lärare och elever om sina uppfattningar av historieförmedlingen.

– Intentionerna och målen för historieförmedling på våra museer är att verka för demokratiska värderingar som jämlikhet och demokratisk handlingsberedskap säger Cecilia Axelsson. Mina resultat visar dock att det är andra faktorer som är avgörande för hur historia förmedlas, nämligen ekonomiska förutsättningar och tillgång till historiskt källmaterial samt de pedagogiska övertygelserna och historiesynen hos museiföreträdarna.

Undersökningen visar vidare hur de aktuella utställningarna förmedlar underordningsmönster och asymmetriska relationer mellan kvinnor och män och mellan svenskar/skandinaver och afrikaner. Gränsdragningarna mellan ”oss” och ”de andra” är stundom mycket tydliga. En av utställningarna erbjuder dock mer utrymme för reflektion och eget meningsskapande än den andra, eftersom den problematiserar förekomsten av afrikanska kvarlevor i Skandinavien och erbjuder fler berättelser och röster i utställningen.

Intervjuerna med lärare och elever visar slutligen att besöken i utställningarna ofta är enstaka tillfällen som sällan införlivas i elevernas utbildning i ett längre tema eller perspektiv. Flera av eleverna tog okritiskt till sig museernas förmedling, medan andra blev provocerade och utmanade. Eleverna hade få möjligheter att diskutera sina erfarenheter vare sig i museerna eller i skolan. Flera av avhandlingens resultat pekar på att förmedlingen av historia i utställningarna inte svarar upp mot kraven i en demokratisk utbildningskonception.

Cecilia Axelsson kommer ursprungligen från Växjö och är numera verksam som gymnasielärare i Malmö.

Avhandlingen ”En Meningsfull Historia? Didaktiska perspektiv på historieförmedlande museiutställningar om migration och kulturmöten ” försvaras fredagen 27 februari 2009, kl. 13.15. Disputationen äger rum i sal Homeros, Växjö universitet. Fakultetsopponent är fil. dr Carina Rönnqvist, Umeå universitet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Cecilia Axelsson, e-post: cecilia.axelsson@vxu.se

Avhandlingen går att beställa genom Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon: 0470-708267 eller e-post: vup@vxu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera