Artikel från GIH

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

God kondition ger lägre risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. Det visar en studie baserad på 280 000 deltagare. Fördelarna med god kondition gäller speciellt personer med fetma och högt blodtryck.

– Att god kondition är kopplad till minskad risk för allvarlig covid-19 hos personer med fetma och högt blodtryck stämmer överens med den forskning som finns på andra sjukdomsutfall, som hjärt-kärlsjukdom och vissa cancerformer, säger Amanda Lönn, doktor i Idrottsvetenskap och specialistsjukgymnast inom hjärt- kärlsjukdom.

I studien har forskare på GIH påvisat att personer med god kondition och hälsosamma levnadsvanor i vuxen ålder har koppling till lägre risk för att insjukna i allvarlig covid-19.

Samma orsaker i socioekonomiskt utsatta områden

Studien visade också att låg kondition, högt BMI och rökning förklarade en stor del av den överrisk att insjukna av allvarlig covid-19 som kunde ses hos socioekonomiskt utsatta grupper, det vill säga de med låg utbildning, låg inkomst och arbetaryrken.

– Detta är ett viktigt fynd, då man i många sammanhang gör en förenklad koppling mellan socioekonomi och sjukdomsrisk, utan att närmare studera vad som egentligen är själva orsaken till att ohälsa och sjukdom uppkommer, säger Elin Ekblom Bak, docent i idrottsvetenskap vid GIH.

Studien är baserad på närmare 280 000 män och kvinnor i åldrarna 18–80 år som mellan åren 1992 och 2020 genomfört en hälsoprofilbedömning, som omfattade ett konditionstest på cykel, mätning av vikt, längd, midjemått och blodtryck. De svarade dessutom på frågor om levnadsvanor och hälsoupplevelser.

  • Resultaten visade att låg kondition, högt BMI och högt midjemått innebar två till tre gånger högre risk för att insjukna i allvarlig covid-19.
  • Hög stress ökade risken med 36 procent, medan daglig rökning var kopplad till en lägre risk.
  • Deltagare som insjuknade i allvarlig covid-19 hade en stegvis (slutenvård, intensivvård, död) lägre kondition, ett högre BMI samt fler tidigare kroniska sjukdomar.

Allvarlig covid-19 definierades i studien som antingen slutenvård, intensivvård för eller död i covid-19. Informationen om covid-19 har hämtats ur nationella register.

Fetma + kondition har blivit vanligare

I ytterligare en studie har forskargruppen vid GIH undersökt hur kombinationen av kondition och BMI har förändrats sedan mitten av 1990-talet. Resultaten visar att andelen med både låg kondition och fetma har mer än fördubblats, från 2,1 procent till 5,3 procent. Dessutom har kombinationen av hög kondition och normalvikt minskat från 13,2 procent till 9,3 procent.

Combinations of BMI and cardiorespiratory fitness categories: trends between 1995 and 2020 and associations with CVD incidence and mortality and all-cause mortality in 471 216 adults. European Journal of Preventive Cardiology

– Resultaten belyser det akuta behovet av brett förebyggande arbete för att öka den fysiska aktiviteten, och därmed den framtida motståndskraften för såväl viruspandemier som vanliga livsstilsrelaterade sjukdomar, menar Elin Ekblom Bak.

– Studien är ännu ett bevis på konditionens betydelse för hälsan och hur viktigt det är att testa kondition. 

Vetenskaplig artikel:

Cardiorespiratory fitness and lifestyle on severe COVID-19 risk in 279,455 adults: a case control study.International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity

Kontakt:

Elin Ekblom Bak, docent i idrottsvetenskap, inriktning folkhälsa och fysisk aktivitet, GIH eline@gih.se
Amanda Lönn, doktor i Idrottsvetenskap och specialistsjukgymnast inom hjärt- kärlsjukdom, GIH, amanda.lonn@gih.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera