Artikel från SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 januari 2015

Oklart hur depression hos äldre bäst ska behandlas

Många äldre med depression blir inte tillräckligt hjälpta av antidepressiva läkemedel. Men för en del personer kan läkemedlen ha effekt. En viss typ av psykologisk behandling kan lindra symtomen men tillgången till denna behandling är nästan obefintlig.

SBU:s rapport granskar forskningen om behandling av depression hos personer över 65 år. En mycket vanlig insats är antidepressiva läkemedel av typen SSRI. Effekten av dessa läkemedel är dock tveksam på kort sikt. Översikten visar samtidigt att SSRI kan förhindra återinsjuknande hos några.

Rapporten ger ett visst stöd för att problemlösningsterapi kan minska symtom på lindrig depression hos äldre. Denna terapi är inriktad på att hantera problem i vardagen. Det behövs mer forskning för att ta reda på effekten av andra typer av psykologiska metoder.

Fysisk aktivitet kan ha många positiva effekter men idag finns inte tillräcklig kunskap om hur det påverkar depression hos äldre.

Trots att många äldre behandlas för depression finns det få hälsoekonomiska studier. Behandlingskostnaden per individ är låg och därför är det sannolikt att effektiv behandling också är kostnadseffektiv.

Bakgrund
Depression hos äldre är vanligt och leder ofta till stort lidande. Sjukdomen ökar risken för andra sjukdomar och för tidig död. Europeisk forskning visar att mer än var tionde person över 65 år har depression. Eftersom Sverige har en åldrande befolkning kommer problemen kring depression troligen att öka. Symtom på depression hos äldre kan vara svåra att upptäcka. SSRI står för selektiva serotoninåterupptagshämmare.

FAKTA
Rapporten ”Behandling av depression hos äldre” (2015) är ett regeringsuppdrag. Rapporten med slutsatser och sammanfattning finns på http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Behandling-av-depression-hos-aldre-/

Kontaktinformation
Anne Tham, docent psykiatri (frågor om läkemedel) telefon 076-898 50 57. Gerhard Andersson, professor psykologi (frågor om psykologisk behandling), telefon 070-946 52 57, Ulf Jonsson, projektledare SBU, telefon 076-877 96 22 .

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera