Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Sexuella trakasserier på jobbet kan leda till långvarig psykisk ohälsa som kräver behandling. En ny studie visar att behovet av psykofarmaka kan öka för personer som utsätts.

Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan sexuella och genusbaserade trakasserier på arbetsplatsen och psykisk ohälsa.

Nu visar en ny studie från Karolinska institutet att sexuella och genusbaserade trakasserier på jobbet kan leda till ökad risk för behandling med antidepressiva eller ångestdämpande läkemedel.

– Det nya i vår studie är att vi även ser en ökad risk för förskrivning av psykofarmaka över tid, vilket tyder på allvarliga och långvariga psykiska besvär, säger Katrina Blindow, doktorand vid Karolinska institutet och en av studiens författare.

Stort antal deltagare i studie

I studien, som bygger på en enkätundersökning, rapporterade i genomsnitt 5,2 procent av över 23 000 deltagare att de hade utsatts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats under de senaste tolv månaderna.

7,5 procent av deltagarna uppgav att de varit utsatta för genusbaserade trakasserier, som innebär icke-sexualiserande, nedvärderande beteenden och uttalanden kopplade till kön.

20 procent högre risk

Via läkemedelsregistret kopplade forskarna svaren till deltagarnas uttag av antidepressiva och ångestdämpande läkemedel under upp till nio år.

Analysen visade att personer som rapporterade att de utsatts för sexuella eller genusbaserade trakasserier hade drygt 20 procent högre risk att använda antidepressiva eller ångestdämpande läkemedel än personer som inte drabbats.

Personer som rapporterade utsatthet för både sexuella och genusbaserade trakasserier hade 31 procent en ökad risk för användning av dessa läkemedel. Det fanns ingen skillnad i sambanden mellan kvinnor och män.

Andra faktorer kan påverka

Studien kan inte fastställa något orsakssamband och forskarna noterar att andra faktorer än de man tagit hänsyn till kan påverka kopplingen.

– Resultaten tyder på att sexuella och genusbaserade trakasserier kan ha varaktiga konsekvenser för de utsatta. Det behövs därför bättre kunskap inom hälso- och sjukvården om att sådana trakasserier i arbetet kan ge upphov till allvarlig psykisk ohälsa, säger Katrina Blindow.

– Utöver att de akuta psykiska besvären behandlas med läkemedel kan de utsatta behöva stöd med att ändra en ohållbar arbetssituation, fortsätter hon.

Enkäterna samlades in mellan 2005 och 2013 via Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökningar och representerade ett slumpmässigt urval av den arbetande befolkningen i Sverige.

Publikation:

Sexual and gender harassment and use of psychotropic medication among Swedish workers: a prospective cohort study, Occupational and Environmental Medicine.

Kontakt:

Katrina Blindow, doktorand, institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet, katrina.blindow@ki.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera