Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Personer som varit utsatta för mobbning eller våld på sin arbetsplats löper högre risk att begå självmord. Det visar en studie från Stockholms universitet.

Det är känt sedan tidigare att kränkningar och mobbning på arbetsplatsen kan leda till ökad risk för både emotionell stress, depression och hjärt- och kärlsjukdomar för den som blivit utsatt.

Nu har en ny stor studie, med över 200 000 deltagare, undersökt kopplingar mellan arbetsrelaterat våld eller hot om våld, samt mobbning och självmordsbeteende.

Resultaten visar att personer som varit utsatta för olika typer av våld på arbetsplatsen löper en 1,3 gånger högre risk för självmord eller självmordsförsök.

Men vad menas då med arbetsrelaterat våld? En av forskarna bakom studien förklarar:

– Det finns olika definitioner av våld, och några inkluderar enbart fysiskt våld. I vår forskning har vi utgått från International Labor Organizations definition, där våld kan handla både om fysiskt-, psykologiskt eller genusbaserat våld i arbetsrelaterade sammanhang, säger Linda Magnusson Hanson vid Stockholms universitets stressforskningsinstitut.

Mobbning, trakasserier och verbalt våld

Exempel på fysiskt våld är att bli slagen, biten, riven, puttad, spottad eller sparkad på, eller att bli hotad om fysiskt våld. Exempel på psykologiskt våld är aggressiva handlingar som mobbning, trakasserier och verbalt våld. Genusbaserat våld innebär våld och trakasserier riktat mot personer på grund av deras kön, till exempel sexuella trakasserier.

– Att utsättas för mobbning på arbetet kan alltså räknas som en form av arbetsrelaterat våld. Exempel på mobbning är kritik, isolering, ryktesspridning eller undanhållande av viktig information, säger Linda Magnusson Hanson.

Denna typ av handlingar behöver inte enbart ske på själva arbetsplatsen utan kan även förekomma vid till exempel tjänsteresor. Det kan röra sig om våld eller hot om våld från både chefer, kollegor eller andra personer man har kontakt med i arbetet som klienter, elever, patienter eller allmänhet.

Så gjordes studien

I studien användes data som samlats in över tid från tre olika enkätstudier i Finland, Sverige och Danmark.

Deltagarna rapporterade själva in sina erfarenheter av att utsättas för arbetsplatsvåld och mobbning vid studiens början. Därefter följdes deltagarna upp för självmordsförsök och dödsfall genom att koppla informationen till nationella hälsoregister.

Resultaten jämfördes sedan med tidigare forskning inom området för att få en bättre förståelse för sambandet mellan våld och mobbning på arbetsplatsen och självmordsrisk.

Högre risk för män

I studien fann forskarna att våld på arbetsplatsen var kopplat till en ökad risk för självmord, även när hänsyn tagits till bakomliggande faktorer som utbildning och familjesituation. Forskarna fann också att risken var högre för personer som upplevde våld ofta jämfört med dem som varit med om enstaka incidenter.

– Resultaten tyder på att exponering för arbetsrelaterat våld eller hot ökar risken för självmord eller självmordsförsök, speciellt självmord, och att män har en högre risk än kvinnor. Exponering för arbetsrelaterad mobbning verkar också öka risken för självmord eller självmordsförsök, men sambandet var inte lika tydligt, säger Linda Magnusson Hanson.

Förebyggande insatser är viktiga

Forskarna menar att studien ytterligare belyser vikten av effektiva förebyggande insatser för att säkerställa en trygg arbetsmiljö. Det handlar om att motverka och få bort kränkningar och våld på en arbetsplats för att medarbetarna ska må bra.

– Det är viktigt att inte tolerera den här typen av beteenden på en arbetsplats, för konsekvenserna kan bli mycket allvarliga, konstaterar Linda Magnusson Hanson.

Forskarna planerar nu att undersöka om personer som utsatts för arbetsrelaterat våld, hot om våld eller mobbning har en ökad risk för andra hälsoproblem. De vill också fördjupa sig i orsakerna bakom hur sådant våld kan leda till psykisk ohälsa och hjärt-kärlsjukdom.

– Vi kommer också att studera hur organisatoriska faktorer påverkar exponering för våld och trakasserier på arbetsplatsen för att bättre förstå hur man kan förebygga sådana situationer, säger Linda Magnusson Hanson.

Hjälp vid självmordstankar

Föreningen Mind har en samtalslinje för den som går i självmordstankar eller oroar sig för någon annan. Numret är 901 01.

På 1177 kan du hitta telefonnummer till fler stödlinjer, klicka här. Vissa går det även att mejla och chatta med.

Är det akut, ring 112. Genom dem kan du också få tag på jourhavande präst.

Du kan också ringa 1177 för att få vägledning.

Artikeln är ursprungligen publicerad på Stockholms universitets webbplats.

Vetenskaplig studie:

Association of workplace violence and bullying with later suicide risk: a multicohort study and meta-analysis of published data, The Lancet Public Health.

Kontakt:

Linda Magnusson Hanson,  docent vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, linda.hanson@su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera