Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Förlusten av skog är rekordhög, men takten ökar nu på tillväxten av träd. Och för första gången tar tallarna mer plats än granarna. Det visar ny statistik om den svenska skogen.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har genom Riksskogstaxeringen inventerat skog och mark i hela landet sedan 1923. Nu presenteras siffror som baseras på den fältinventering som gjorts under åren 2018–2022.

Undersökningen visar en försiktig återhämtning av skogen.

– Tillväxttakten har efter en period av minskning sedan 2012 nu ökat något. Samtidigt ser vi rekordnivåer av såväl avverkad volym som volymen av träd som dör av andra orsaker som snö, vind och barkborreskador, säger miljöanalysspecialist Per-Erik Wikberg vid SLU.

Volymen skog har stabiliserats

Den nya statistiken visar att volymen skog, det vill säga virkesförrådet, i Sverige har stabiliserats på cirka 3,6 miljarder skogskubikmeter med en fortsatt svag årlig ökning.

– Det framgår också att tallen nu har passerat granen som det vanligaste trädslaget sett till volym. När det gäller antalet träd är björken fortfarande det vanligaste trädslaget, säger miljöanalysspecialist Cornelia Roberge vid SLU.

Diagrammet visar utveckling av tillväxt och förlust i den svenska skogen. Källa: SLU/Riksskogstaxeringen

Årets statistik gör även en fördjupning i gammal skog*. Den visar att det nu finns 2,4 miljoner hektar gammal skog i Sverige, vilket motsvarar tio procent av den produktiva skogsmarken.

*Med gammal skog menas att den är äldre än 140 år i norra Sverige och äldre än 120 år i södra Sverige.

29 procent, eller 0,7 miljoner hektar, av den gamla skogen är formellt skyddad. Merparten finns i de västra delarna av Norrland.

Ökning av gammal skog

Sedan inventeringen startade för 100 år sedan har arealen gammal skog minskat kraftigt. En tydligt ökande trend ha dock skett från mitten av 1990-talet.

Samtidigt har den årliga arealen slutavverkning av gammal skog legat mellan 20 000 och 40 000 hektar.

– Den gamla skogen är barrträdsdominerad med undantag för gammal ädellövskog i söder. Gammal skog innehåller betydligt större volymer död ved än övrig skog. Den ligger också längre ifrån väg, är vanligare på brant mark och i kantzoner mot myr, berg och sötvatten än övrig skog, säger Per Nilsson, projektledare på Riksskogstaxeringen.

Bokskog i Skäralid. Bild: Ola Borin/SLU

Mer om skogsinventeringen

SLU Riksskogstaxeringen är en årlig landsomfattande stickprovsinventering av skog och mark i Sverige som utförs av SLU i Umeå. Årligen inventeras cirka 11 000 provytor i fält över hela landet.

Insamlade uppgifter används till statistik om tillstånd och förändringar i Sveriges skogar. Data används även för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och energipolitik.

Kontakt:

Cornelia Roberge, miljöanalysspecialist vid institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, cornelia.roberge@slu.se

Per-Erik Wikberg, miljöanalysspecialist vid institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, per-erik.wikberg@slu.se

Per Nilsson, projektledare vid institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, per.nilsson@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera