armar på tangetbord
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

AI, artificiell intelligens, verkar kunna göra en mer korrekt bedömning av allvaret i våldshändelser än människor gör, enligt två studier från Lunds universitet.

I den första studien fick närmare 300 människor skriva ned och skatta allvaret i en självupplevd sexuell, fysisk eller psykisk våldshändelse. Offer, förövare och ögonvittnen deltog. Deras berättelser om våld skattades sedan av cirka 500 personer.

Forskarna jämförde hur våld uppfattas när man själv varit med om det – och hur det uppfattas när man endast fått det återberättat för sig.

Olika syn på allvaret i våldet

Forskarna drar slutsatsen att kön, typ av våld och återberättarens roll i händelsen spelade stor roll för hur våldet uppfattades av andra.

Våld mot kvinnor uppfattades som värre än våld mot män, enligt forskarna. Män uppfattade våld mot både män och kvinnor värre än vad kvinnorna gjorde.

Fysiskt och sexuellt våld uppfattades som värre än psykiskt våld. När våldet kommunicerades av offer eller av ögonvittnen uppfattades det som allvarligare än när förövaren berättade om det.

– Hur korrekt och samstämmigt allvaret i en återberättad våldshändelse uppfattas beror alltså på vem som återberättar och vilken typ av våld det handlar om, säger Sverker Sikström, professor i psykologi vid Lunds universitet.

Fler skillnader

Forskarna studerade också på samstämmigheten mellan upplevt våld och kommunicerat våld. Här kommunicerade offren händelser mer korrekt än ögonvittnena och förövarna.

Skattningen av allvaret beträffande sexuellt våld var mer samstämmigt mellan de båda grupperna än när det gällde fysiskt och psykiskt våld.

AI kan bedöma bättre

I den andra studien lät forskarna artificiell intelligens, AI, bedöma våldet. Det ledde till en mer korrekt bedömning av allvaret i våldshandlingarna, enligt forskarna.

Detta gällde för både psykiskt och fysiskt våld. Människor gjorde dessutom systematiska fel när de skulle avgöra om våldet var fysiskt eller psykiskt. Det felet gjordes inte vid AI-bedömning.

Detta är artificiell intelligens, AI

Artificiell intelligens, AI, eller maskinintelligens är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors och andra djurs naturliga intelligens. Det handlar främst om kognitiva funktioner, som förmågan att lära sig utifrån tidigare erfarenheter, förstå naturligt språk, lösa problem, planera en sekvens av handlingar och att generalisera. Det är också namnet på det akademiska studieområde som studerar hur man skapar datorprogram med intelligent beteende.

Källa: Umeå universitet

Kan ge ökad rättssäkerhet

Även om studier av detta slag behöver upprepas och utvidgas innan resultat kan tillämpas i verkligheten kan sådana här resultat i framtiden bidra till ökad rättssäkerhet vid bedömningar av förövares våld, menar Sverker Sikström. Offer för våld skulle också kunna få större förståelse för sina upplevelser. Resultaten skulle även kunna påverka bedömningar om vilken typ av våld som får genomslag i medier.

– AI, som bygger på språkteknologi och maskininlärning, har gjort stora framsteg under de senaste åren, säger Sverker Sikström.

Det är problematiskt, menar han, att allvaret i en våldshändelse många gånger är svårt att bedöma.

– Studierna visar att vi behöver modifiera våra bedömningar beroende på om det är män eller kvinnor som bedömer eller upplever våldet, om våldet är fysiskt, sexuellt eller psykiskt, samt om det kommuniceras av offer, förövare eller vittne.

Läs också: AI tolkar känslorna i patienternas ord
AI-chatt slår igenom med dunder och brak – så smart är den
AI pekar ut lösningar för säker flygtrafik

Vetenskapliga artiklar:

How bad is bad? Perceptual differences in the communication of severity in intimate partner violence, Humanities and Social Sciences Communications.

Removing biases in communication of severity assessments of intimate partner violence: model development and evaluation. Journal of Medical Internet Research.

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera