Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Spår av över 60 läkemedel har upptäckts i vattenlevande insekter. En del substanser i så pass höga koncentrationer att rovdjur som mer eller mindre bara livnär sig på insekterna, såsom öring och näbbdjur, riskerar påverkas.

Användningen av läkemedel ökar över hela världen. Och det är uppenbart att rester hamnar i vattendrag och vidare ut i födovävar. Vi känner inte till vilka ekologiska konsekvenser det kan få, när djur och växter exponeras för de olika substanserna.

– Vi fokuserade vår studie på spindlar som lever nära vattendrag eftersom de bygger sina nät i och över strömmar och livnär sig på insekter. Insekter som först lever som larver i vattnet, men sedan kläcks till flygande vuxna, säger sötvattenekolog Erinn Richmond, Monash University i Australien, som lett studien.

Forskargruppen provtog sex vattendrag i och runt omkring Melbourne i Australien för att leta efter 98 farmaceutiska föreningar. Det är den mest omfattande provtagningen som gjorts hittills. De läkemedel som uppmättes var bland annat antibiotika, antidepressiva medel, antihistaminer och NSAID.

Hundra gånger högre halter
Studieplatser valdes utmed en gradient av avloppsrening som innefattade platser från nära nedströms ett avloppsreningsverk, till nästan orörd natur i en nationalpark.

I vävnadsanalyserna upptäcktes 69 olika läkemedelsföreningar i vattenlevande insekter och totalt hela 66 läkemedel i spindlarna. Läkemedelskoncentrationer var högst hos insekterna som samlades in nedströms avloppsreningsverket. I genomsnitt var läkemedelskoncentrationer vid dessa ställen tio till hundra gånger högre än mindre förorenade ställen.

Spindeln Neriene peltata med det svenska namnet kvistbaldakinspindel. Bild: Marcus Östman

– Vi hittade läkemedel i varje insekt och spindel som vi testade, inklusive de som samlades i Dandenong Ranges National Park. Även denna till synes orörda plats var förorenad, troligen för att människor bor i nationalparkens avrinningsområde och förstås också besöker parken, säger Jerker Fick, forskare i kemi vid Umeå universitet, som varit med och analyserat insekts- och spindelproverna.

I de vattendrag som forskarna studerade lever två rovdjur som till största del livnär sig av vattenlevande insekter, näbbdjur och öring. Genom att jämföra koncentrationer av läkemedel som hittades i insekter med dessa rovdjurs kända födointag kunde forskarteamet uppskatta deras exponering av läkemedel.

En halv mänsklig dos medicin i rovdjur
– Det är anmärkningsvärt att rovdjur i bäckar som påverkats av avloppsvatten kan utsättas för nivåer av läkemedel motsvarande en halv mänsklig dagsdos bara genom födan. Tidigare har man enbart baserat riskanalyser på uppmätta vattenkoncentrationer, något som vår studie visar att vi måste förändra, säger Tomas Brodin, professor i akvatisk ekologi vid SLU i Umeå.

En globalt vanlig vattenlevande insekt är flicksländelarven och den fanns med bland de insekter som testades.

– Liknande insekter finns i sötvatten över hela världen och det betyder att detta inte ett problem specifikt för Australien. Våra resultat är representativa för vad som sannolikt händer överallt där människor använder läkemedel, säger Erinn Richmond.

Skolor hjälper forskare i spindeljakten
För att öka kunskapen kring spridningen av läkemedelsresterna är tre av forskarna, Emma Rosi, Tomas Brodin och Jerker Fick, för närvarande involverade i ett Forskarhjälpprojekt i Sverige kallat ”Spindeljakten”.

Projektet syftar till att samla och analysera spindlar och ett motsvarande vattenprov, taget nära fångstplatsen. Projektet är organiserat av Nobelmuseet och finansieras av SSF och startade som ett direkt svar på de första preliminära resultaten i denna studie.

– Med hjälp från 30 skolor över hela Sverige hoppas vi få en bättre bild av förekomsten av läkemedelsrester i spindlar i svenska vatten, säger Jerker Fick.

Artikel om studien:
A diverse suite of pharmaceuticals contaminates stream and riparian food webs

Kontakt:
Jerker Fick, Kemiska institutionen, Umeå universitet, jerker.fick@umu.se
Tomas Brodin, Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU, tomas.brodin@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera