Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Män uppger i större utsträckning att de har en depression än kvinnor. Trots det är behandling med antidepressiva läkemedel betydligt vanligare bland kvinnor. Förklaringen kan vara en kultur där kvinnors problem oftare ses som psykiska, enligt forskaren Lena Thunander Sundbom.

När Lena Thunander Sundbom lät män och kvinnor själva skatta depression och hur de mådde visade det sig att män rapporterade mer depression än kvinnor, men använde mycket mindre antidepressiva läkemedel. Medan kvinnor rapporterade mindre depression än män, men använde mycket mer antidepressiva läkemedel. Studien visade att det var dubbelt så vanligt att kvinnor hade antidepressiva läkemedel än män, trots att de inte rapporterade depression.

Hon tror inte att det görs medvetet, utan att det istället finns en kultur som innebär att kvinnors problem, i för stor utsträckning, ses som psykiska.

– Kvinnor har alltid medicinerats, vi hade ju Valium ”Mothers little helper”, sedan kom Prozac, som skulle hjälpa kvinnor genom vardagen.

 – Ingen vinner på det här. Om kvinnorna får för mycket läkemedel så får de också mer biverkningar. Och män, vars problem kanske egentligen är psykiska, får aldrig den hjälp de behöver då ingen hittar dem.

Bara hälften följer ordinationen
Endast 50 procent följer läkares ordinationer. För att kunna förbättra situationen så behöver forskarna veta orsakerna till varför människor inte tar läkemedel enligt ordination.

Lena Thunander Sundbom ser tydliga könsskillnader även här, att män glömmer och laborerar med dosen efter eget huvud och att kvinnor ofta avstår på grund av biverkningar. Hon fann också ett klart samband mellan psykisk ohälsa och att man inte tog sina läkemedel enligt ordination.

– Det var dubbelt så vanligt bland kvinnor att inte ta sina läkemedel på grund av biverkningar och vid ångest och depression var det också större risk att inte ta läkemedlet.

Viktigt vara uppmärksam
Hon uppmanar därför läkarna att vara uppmärksamma, särskilt när det gäller biverkningar, speciellt på kvinnor och på personer med psykisk ohälsa.

– Att kvinnor har rätt dos och rätt läkemedel, så att de inte får så mycket biverkningar.

När man tidigare försökt förbättra detta, så är det glömskan man försökt komma åt. Men, menar Lena Thunander Sundbom, det här medvetna valet att avstå på grund av biverkningar är mycket svårare att göra något åt.

– Det handlar om att motivera patienterna att ta sina läkemedel och se till att doserna är rätt så att patienterna vill ta dem. Bristen i att följa ordinationen är den enskilt viktigaste anledningen till att behandlingen inte fungerar.

– Denna stora skillnad mellan män och kvinnor har heller inte visats före denna studie.

Skillnader i samsjuklighet
Det finns ett klart samband mellan depression och andra typer av sjukdomar, enligt studien.

– Det finns väldigt få studier som undersökt om det finns en skillnad mellan män och kvinnor i denna samsjuklighet mellan depression och andra sjukdomar. Också här hittade jag betydande skillnader.

Kvinnor som behandlas med antidepressiva läkemedel har ofta diabetes, hudproblem eller smärta. Män som behandlas med antidepressiva läkemedel har ofta neurologiska problem som Parkinson, epilepsi, ångest och sömnproblem.

Sambandet är viktigt att uppmärksamma eftersom samsjukligheten gör att patienterna blir mycket sämre och har svårare att bli friska.

Enligt Lena Thunander Sundbom finns det tydliga belägg för att ta hänsyn till könsskillnad vid depression.

– Egentligen vet man att depression ser olika ut hos män och kvinnor. De diagnoskriterier som finns är ju enligt kvinnors symtom, då det traditionellt varit kvinnor som haft dessa bekymmer.

– Man behöver ta hänsyn till könsskillnaderna, både vid diagnostisering och behandling av depression. Man kan inte vara könsblind här, får man inte bukt med depressionen så kommer man inte att få bukt med de andra problemen, utan tvärtom blir de värre.

 

Psykisk ohälsa är den enskilt vanligaste orsaken till sjukskrivning, och utgör cirka 46 procent av alla pågående sjukskrivningar i Sverige. Mellan år 2011 och fram till 2017 mer än fördubblades sjukskrivningarna med anledning av psykiatriska diagnoser. Hälften av de sjukskrivna kvinnorna vid halvårsskiftet 2017 hade en psykiatrisk diagnos. Källa: Försäkringskassan

Avhandling:
 ”The influence of gender and depression on drug utilization: Pharmacoepidemiological research in Sweden”

Kontakt:
Lena Thunander Sundbom, universitetsadjunkt i medicinsk vetenskap vid Högskolan i Gävle, lena.thunandersundbom@hig.se, 026-64 82 96, 070-553 63 16

 

 

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera