Tema

IT-användning för kostnadseffektiv styrning av underhåll

Att underhålla sin utrustning, ja hela produktionsprocessen med maskiner, material, personer, rutiner och dokument, är av stor betydelse i dagens högteknologiska och föränderliga industri. Korrekt utfört underhåll kan minska produktionskostnader, höja produktionens kvalitet och säkra leveranstider. Men hur vet man om man utför effektivt underhåll och hur bedömer man vilka potentiella vinster som ligger i att bli effektivare? I en ny avhandling från Växjö universitet undersöker Mirka Kans hur valet av data- och IT-system kan göra underhållet effektivare.

Natur & teknik

Det är enklare i teorin — om skolutveckling i praktiken

Den svenska skolan är under ständig utveckling och förändring. Utvecklingen sker i en komplex skärningspunkt mellan utbildningspolitiska intentioner, pedagogisk forskning och förvaltningsledningars, rektorers och lärares ambitioner. I en ny avhandling från Växjö universitet undersöker pedagogen Inger von Schantz Lundgren hur dessa krafter verkar och förhållandet dem emellan under arbetet med ett skolutvecklingsprojekt i en gymnasieskola.

Samhälle & kultur

Att vara invandrare och patient i Sverige

När man jämför hälsan mellan personer med svensk bakgrund och personer med utländsk bakgrund framkommer att personer med utländsk bakgrund har en ökad risk att drabbas av ohälsa. Det kan bland annat förklaras av den allmänna levnadsstandarden i det gamla hemlandet, erfarenheter av krig eller förföljelse. En annan förklaring kan vara förekomst av boendesegregation och marginalisering i det svenska samhället.

Samhälle & kultur

Förbandsaspekteter i större limträkonstruktioner

Att trä har en benägenhet att krympa och svälla när fuktkvoten i träet ändras är känt. Vidare kan man i de flesta trähandböcker läsa att dessa rörelser inte ska motverkas av konstruktionens uppbyggnad. I alla typer av träförband, där stor kraftöverföring samt styvhet erfordras, skapar förbandets utformning sådana mothållande krafter.

Natur & teknik

Att som barn leva under knappa ekonomiska omständigheter

Att barnfattigdom existerar i Sverige idag, det vet vi. Vilken omfattning den har och vilka grupper som berörs känner vi också ganska väl till. Men hur ser situationen ut ur barnens perspektiv? Hur erfar och hanterar de sin vardag när familjens ekonomi är knapp? I en ny avhandling från Växjö universitet undersöker Anne Harju barns vardagsliv i förhållande till familjens begränsade ekonomiska resurser.

Samhälle & kultur

Att vårdas eller fostras – ny avhandling om rättspsykiatrisk vård

I Sverige idag vårdas ungefär 1400 personer inom den rättspsykiatriska vården. Vårdtiden är inte tidsbegränsad utan bestäms och prövas av länsrätten. Den rättspsykiatriska vården har en övergripande skyddsaspekt gentemot samhället, men den ska också bidra till ökad hälsa, livskvalitet och har som mål att patienterna ska kunna leva i samhället igen. I en ny doktorsavhandling från Växjö universitet beskriver Ulrica Hörberg det rättspsykiatriska vårdandet utifrån ett vårdar- och patientperspektiv, ett perspektiv som hittills varit ganska obeforskat.

Samhälle & kultur

Att sätta sig själv på spel. Om språk och motspråk i pedagogisk praktik

För att förändras och tänka nytt i pedagogiska sammanhang behöver vi bli provocerade, något behöver ”stöta mot” våra etablerade föreställningar. ”Motspråk” är därför ett återkommande begrepp i en ny avhandling från Växjö universitet. Med motspråk menas ett språk som inte stämmer överens med den föreställning man redan har. Det är ett språk som kan ge en spegling av det egna jaget när individen får möjlighet att se sig själv i ett socialt sammanhang. Konstnärliga språk kan vara exempel på motspråk som gör uppror mot vaneseende. Dikten såväl som litteraturen och teaterföreställningen erbjuder möjlighet till andra bilder av verkligheten. Hur går det till när vi möter motspråk som konfronterar vår föreställningsvärld? Vad händer då vi ställs inför valet att antingen se eller se bort? I avhandlingen Att sätta sig själv på spel. Om språk och motspråk i pedagogisk praktik diskuterar pedagogen Birgitta E. Gustafsson dessa frågor.

Samhälle & kultur

Sant eller falskt eller något mitt emellan? Ny avhandling om den växande litteraturen av ”sanna historier”

Den gängse indelningen av litteraturen i fakta respektive fiktion, får idag ge vika för en tredje kategori – faktion. Bokmarknaden erbjuder en växande genre som marknadsförs som ”sanna historier” och ”dokumentära romaner”, men där den verklighet man refererar till är uppenbart dramatiserad och fiktionaliserad. Denna litteratur har en mycket bred publik, inte minst uppskattas den av unga läsare. I skolans svenskundervisning används faktionslitteraturen inte sällan för att främja elevernas ”lustläsning”. Men hur kan vi förstå intresset för och tolkningen av denna typ av litteratur och hur inverkar den på förmågan att tolka fiktion med anspråk på realism? Vilka didaktiska utmaningar och potentialer erbjuder samtidslitteraturen med sanningsanspråk? I avhandlingen ”När realismen blir orealistisk” utforskar Annette Årheim ungdomars intresse för faktionslitteraturen.

Samhälle & kultur

Fucking Åmål på franska?! Ny avhandling om undertexter på franska av svenska filmer

Den vanligaste metoden i Frankrike vid filmöversättning är dubbning. Vid översättningar av filmer som inte är engelskspråkiga eller de som klassas som ”films d’art” (konstfilmer) används dock oftast textning. Detta eftersom dessa filmer har en mindre publik och dubbningsöversättning är betydligt kostsammare än textningsöversättning. I en ny avhandling från Växjö universitet studerar Thérèse Eng stilistiska drag hos två filmöversättare.

Samhälle & kultur

Mindre aktieägares möjligheter att påverka mer – ny avhandling från Växjö universitet

Nästan 80 % av alla vuxna svenskar äger aktier, direkt eller indirekt via exempelvis pensionssystemet. De flesta småägare ser aktierna som en möjlighet till avkastning på sparkapitalet – att de dessutom innebär en potential att påverka styrningen av företag är en sällan utnyttjad möjlighet. I en ny avhandling från Växjö universitet studerar Andreas Jansson hur det ändå kommer sig att minoritetsaktieägare ibland organiserar sig i koalitioner med syfte just att medverka i styrningen av börsföretag.

Samhälle & kultur

Övervakad och osedd – ny avhandling om vård i tekniktäta miljöer

Vården på en intensivvårdsavdelning innebär ständiga medicinska kontroller och observationer. Miljön är starkt präglad av teknisk utrustning och täta medicinska kontroller. Kritiskt sjuka patienter drabbas ofta av svikt i flera organ och deras kroppar blir därför kopplade till en samling slangar och tuber, anslutna till medicinskteknisk utrustning. En omfattande teknologisk utveckling har skett de senaste decennierna, men forskning saknas kring hur patienter och vårdare upplever denna utveckling. I en ny avhandling från Växjö universitet studerar sjuksköterskan Sofia Almerud innebörden av att vårda och vårdas i tekniktäta miljöer.

Hälsa & medicin

Relationen mellan sjukdom och arbetsförmågaLicentiatavhandling från Växjö universitet

Hur går det till när läkare bedömer patienters sjukdomsgrundade arbetsoförmåga och hur går det till när de bedömningarna översätts till sjukintyg? I Peter Hultgrens licentiatavhandling ”Sjukskrivningspraxis på vårdcentralen” söks svaren på dessa frågor som fokuserar på de olika och ofta motstridiga rollförväntningar som riktas på läkarna i deras sjukskrivningspraxis.

Samhälle & kultur

Svenska arbetare i Minnesota föremål för ny doktorsavhandling från Växjö universitet

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet utvandrade över en miljon svenskar till Nordamerika. Det var en spektakulär företeelse i sin tid som gav upphov till en svensk immigrantkultur i USA under många decennier. I en ny avhandling från Växjö universitet försöker historikern Jimmy Engren hitta nya svar rörande svensk kultur i USA och de villkor under vilka svenska arbetare, en hittills försummad grupp i forskningen, integrerades i det nya landet. Hans utgångspunkt är en analys av hur staten Minnesota med sina många svenska immigranter integrerades i en expanderande kapitalistisk ekonomi under perioden mellan 1880 och 1920-talet.

Samhälle & kultur

Nya och erfarna studenter navigerar i de akademiska textvärldarna

I sin kommande avhandling Vägar till ett akademiskt skriftspråk har Sofia Ask studerat studenters skriftspråkskompetens i början respektive i slutet av deras akademiska grundutbildning. Hon har också undersökt vilka vägar studenter med olika studiebakgrund väljer när de utvecklar en akademisk skriftspråkskompetens. I avhandlingen utreds dels sambandet mellan studenternas tidigare erfarenheter och aktuella skrivförmåga vid övergången till eftergymnasiala studier, dels hur studenterna utvecklar en akademisk skriftspråkskompetens under studietiden. Studien ger en bild av hur texter som skrivs under en utbildningstid kan variera i innehåll och form. Ett centralt intresse i avhandlingen är stadieövergångsteori och tanken på att passagerna mellan olika utbildningsstadier rymmer viktig kunskap om hur individer samspelar med institutioner.

Samhälle & kultur

Hur mycket kostar brädan? Ny avhandling om produktkalkylering i sågverksbranschen

Att bestämma kostnaden för en bräda kan tyckas enkelt, men kalkylen kompliceras av att det normalt produceras flera olika produkter ur en stock. Kalkylsituationen i sågen skiljer sig i grunden från den i traditionell tillverkningsindustri, där man vanligen monterar samman flera komponenter till en slutprodukt. I en ny avhandling från Växjö universitet undersöker Mats Johansson hur produktkalkylering kan användas i sågverksbranschen för att öka kostnadseffektiviteten.

Miljö & klimat

Från folkhem till karriärhushåll. Doktorsavhandling om den nya husliga arbetsdelningen.

Mellan hembiträdet i 1930-talets tvåförsörjarhem och dagens invandrarkvinna som städar villan några timmar i veckan åt stressade barnfamiljer har mycket förändrats. Ellinor Platzer vill i sin doktorsavhandling i sociologi ge en översikt över hur kvinnor under olika tidsperioder har förenat förvärvsarbete med hushållsarbete och familjeliv.

Samhälle & kultur

Särskolan – en särskild skola? Ny avhandling från Växjö universitet

För drygt tio år sedan fick hela den svenska skolan för första gången en gemensam läroplan, Lpo94, som också gäller särskolan. Detta steg mot en skola för alla var ett resultat av ett omfattande internationellt samarbete för en inkluderande skola. Under senare år, och inte minst efter det senaste regeringsskiftet, märks dock tydliga tendenser till en mer segregerande skola. Debatten om särskolan har tagit fart och ”en skola för alla” både ifrågasätts och försvaras. I en ny avhandling från Växjö universitet låter pedagogen Elisabet Frithiof personer med utvecklingsstörning själva komma med ett inlägg.

Samhälle & kultur