Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 september 2008

Att anpassa till svenskhet – om retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik 1945-81

Andra världskriget innebar en vändpunkt i svensk migrationshistoria. Sverige förvandlades nu mer definitivt från ett utvandringsland till ett invandringsland. Den förändrade könsmässiga och etniska sammansättningen bland den lönearbetande befolkningen som detta innebar, påverkade förhållandena på arbetsmarknaden. För de fackliga organisationerna betydde förändringen nya utmaningar.

I sin doktorsavhandling analyserar historikern Jesper Johansson LO:s argumentationslinjer och institutionella praktiker vad gäller introduktion och inkorporering av invandrare i såväl samhället som vid arbetsplatserna och inom den fackliga rörelsen.

Studien är den första undersökningen som systematiskt analyserar hur sambanden mellan LO:s invandringspolitik och invandrarpolitik såg ut under perioden 1945-1981. Studien behandlar också hur processen tedde sig när LO för första gången formade ett invandrarpolitiskt åtgärdsprogram på 1970-talet. I avhandlingen diskuterar Jesper Johansson även hur makt- och statusrelationer utifrån klass, etnicitet och kön formats i retoriska tal, texter och institutionella praktiker.

Ett viktigt resultat som Johansson åskådliggör är hur invandrarpolitiska åtgärder som språkundervisning, samhällsinformation och fackliga kurser inom LO, inriktades på en funktionell anpassning av invandrade arbetare till väletablerade svenska och socialdemokratiska normer.

I avhandlingen jämför Johansson också LO:s policy och praktiker till dess motsvarigheter i Storbritannien, Frankrike, Västtyskland och Norge.

Jesper Johansson är verksam som forskare och lärare i historia vid Växjö universitet. Hans avhandling har producerats inom ramen för Nationella Forskarskolan i historia, med säte vid Lunds universitet.

Avhandlingen ”Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här.” Retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik 1945-1981 försvaras fredagen 19 september 2008, kl. 13.15.

Disputationen äger rum i sal Homeros, Växjö universitet.

Fakultetsopponent är docent Anders Wigerfelt-Svensson, Malmö högskola.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Jesper Johansson, e-post: jesper.johansson@vxu.se, telefon: 0470-70 85 21.

Avhandlingen går att beställa genom Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon: 0470-708267 eller e-post: vup@vxu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera