Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 december 2008

Mekanisk tillverkning för förbättrade produkter av svenskt lövträ

Vid Växjö universitet pågår ett forskningsprojekt som syftar till att öka kunskaperna om svenskt lövträ, dess förädling och användning i produkter. Målet är att få fram nya produkter och produktionssystem för lövträ som kan leda till ökad konkurrenskraft hos svensk mekanisk lövträindustri.

Lövträ är ett uppskattat material i framförallt möbler, snickerier och inredning. Detta beror på att lövträ i många fall har en vacker textur och dessutom mycket goda tekniska egenskaper, t.ex. en hög hårdhet och är lätt att bearbeta.

Materialets egenskaper utnyttjas dock inte till fullo i nya produkter. Detta är delvis en följd av liten utveckling av såväl det sågade lövvirket som produktionen i den mekaniska lövträindustrin.

I en ny avhandling presenterar Jimmy Johansson studier om den svenska lövträindustrin i syfte att hitta sätt att utnyttja råvaran effektivare samtidigt som nya attraktiva produkter av svenskt lövträ skapas. Idén bygger på att lövträ har inneboende egenskaper som inte utnyttjas tillfullo genom dagens användning.

Svenskt lövträ är idag att betrakta som en outnyttjad materialresurs. Användningen är idag koncentrerad till tillverkning av pappersmassa och för energiändamål.

Den andel som vidareförädlas genom mekanisk bearbetning är liten och skulle kunna öka om bättre möjligheter fanns för att utnyttja trämaterialets egenskaper. Detta skulle kunna leda till högre värde på skogsråvaran och en balanserad, fungerande värdekedja från skogen till konsumentprodukter. Därmed skulle incitament och intresse för att sköta och odla lövskog skapas, vilket skulle öka förutsättningarna för en större biologisk mångfald i svensk skog samtidigt som konkurrenskraften inom mekanisk lövträindustri skulle stärkas.

Jimmy Johansson presenterar i sin avhandling ett nytt sätt att såga och förädla lövträ till produkter ämnade för såväl interiör som exteriör användning. Virket får genom det nya produktionssättet stående årsringar vilket leder till förbättringar av flera materialegenskaper i form av minskade fuktrörelser, minskad sprickbildning och en annorlunda textur.

Idag är användningen av sågat lövvirke främst koncentrerad till interiör användning inom möbel och snickeriindustrin. Med det nya sättet att producera virket skulle möjligheterna att använda materialet utomhus förbättras vilket skulle utöka avsättningsmöjligheterna. En speciell aspekt i exteriör användning är ett materials kapillära egenskaper vilka studeras i avhandlingen.

Jimmy Johansson är civilingenjör och är verksam som forskare och lärare vid Institutionen för teknik och design vid Växjö universitet.

Avhandlingen ”Mechanical processing for improved products made from Swedish hardwood” försvaras den 12 December kl. 10:00 i Tegnérsalen, Växjö universitet. Opponent är professor František Hapla, Georg-August-Universität Göttingen.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Jimmy Johansson på telefon 0470-70 80 33 eller e-post: jimmy.johansson@vxu.se

Avhandlingen går att beställa genom Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon: 0470-70 82 67 eller e-post: vup@vxu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera