Tema

Ny avhandling om mötet med svenska som andraspråk och svensk skola

Elever med svenska som andraspråk bygger upp sitt svenska basordförråd och sitt specialordförråd samtidigt. De deltar i undervisning och i samtal med kamrater och lärare på ett språk de inte helt behärskar. Detta ställer stora krav på elevernas förmåga att både förstå och använda svenska språket. Det innebär också stora krav på undervisande lärare. För att kunna tillgodogöra sig sin utbildning inom det svenska systemet och för att kunna utvecklas till flerspråkiga individer behöver dessa elever goda kunskaper och färdigheter både i förstaspråket/förstaspråken och i andraspråket. De har därför rätt till undervisning i svenska som andraspråk. Men andraspråksundervisningen organiseras inte alltid på ett tillfredställande sätt. I en ny avhandling från Växjö universitet undersöker pedagogen Ann-Christin Torpsten andraspråkselevernas möte med den svenska skolan.

– Jag ville studera andraspråkselevers pedagogiska praktik vid språkliga möten och min utgångspunkt var den obligatoriska skolans utbildning, säger Ann-Christin Torpsten. I praktiken uppfattas ofta svenska som andraspråk som en enklare variant av svenska som förstaspråk eller som ett stödämne till andra skolämnen. Det råder också oklarheter kring vilka elever som ska komma i fråga för undervisning i ämnet, vad det ska innehålla och hur betygssättning av andraspråkselever och svenska som andraspråk ska göras. Elever med utländsk bakgrund når i mindre utsträckning än elever med inhemsk bakgrund målen både när det gäller grund- och gymnasieskolan.

Ann-Christin Torpsten har med hjälp av en läroplanshistorisk analys tolkat vilket lärande grundskoleämnet svenska som andraspråk erbjuder andraspråkselever. Med en narrativ analys av andraspråkselevers berättelser om upplevelser i mötet med svenska som andraspråk och den svenska skolan tolkar hon deras upplevda lärande.

Resultaten visar att det ställs stora krav på eleverna att snabbt lära sig svenska. Kraven kommer såväl inifrån som utifrån. De förstår att svenska språket är nyckeln till samspel med andra och till att tillgodogöra sig undervisningen. Dock upplever de att rådande diskurs med svenska som andraspråk och modersmål är förknippat med negativa attityder och låga förväntningar.

Resultaten visar också att eleverna uppfattar det som positivt att erbjudas undervisning i sitt modersmål och detta påverkar den fortsatta språkutvecklingen positivt. I modersmålsundervisningen utgår lärarna från elevernas språkliga och kulturella bakgrund och tar till vara på deras erfarenheter. I den övriga undervisningen är detta förhållningssätt näst intill obefintligt.

Ann-Christin Torpsten är sedan 2000 verksam som universitetsadjunkt med inriktning specialpedagogik vid Humanvetenskapliga institutionen vid Högskolan i Kalmar med huvudsakligt arbete inom lärarutbildningen och fristående kurser i special- och interkulturell pedagogik. Hon har en mångårig erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk inom både grund- och gymnasieskolan.

Avhandlingen ”Erbjudet och upplevt lärande i mötet med svenska som andraspråk och svensk skola” försvaras den 12 december kl. 10:15 i sal Weber, Växjö universitet. Opponent är professor Pirjo Lahdenperä, Mångkulturellt Centrum, Fittja gård.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Ann-Christin Torpsten på telefon 0480 446127 eller e-post: ann-christin.torpsten@hik.se

Avhandlingen går att beställa genom Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon: 0470-70 82 67 eller e-post: vup@vxu.se.

Ny avhandling om mötet med svenska som andraspråk och svensk skola

 lästid ~ 2 min