Tema

Torsk som stödmatas med sill ger lönsammare yrkesfiske

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

För att inte torskfisket ska hotas av sälar som skadar näten, kan fisken i stället fångas med sälsäkra burar. Men en del av den burfångade torsken är för mager för att kunna säljas. Därför testas nu stödutfodring till torsken i odlingskassar före försäljning. Det ger bättre avkastning samtidigt som torskbeståndet stärks genom ett mindre totalt uttag.

Miljö
Läs mer

Egen kräftodling räddar arten och ger klirr i kassan

Flodkräftan är värdefull i Sverige, men också en akut hotad art. 97 procent har försvunnit de senaste åren på grund av pestbärande signalkräftor. Du kan rädda flodkräftan – och tjäna pengar – genom att starta en egen kräftodling. Kräftexperter på SLU visar hur, med utbildningspaketet Kräftodlingens ABC.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Aspars anlag för anpassningsförmåga

Aspar har förmågan att snabbt anpassa tidpunkten för lövfällning och invintring till den dagslängdsrytm och det klimat som råder på en viss breddgrad. Det visar genetiska studier som tar avstamp i aspens vandring norrut efter den senaste istiden.

Natur & teknik
Läs mer

Avsutten träning kan ge bättre ryttare

För att bli en skicklig ryttare som gör hästen rättvisa krävs även avsutten träning. Istället för att enbart träna till häst bör varje ryttare träna sin motorik och balans på annat sätt som ger bättre kroppskontroll. Det konstaterar Maria Terese Engell i en doktorsavhandling inom ridkonst vid SLU.

Hälsa & medicinUtbildning & skola
Läs mer

Vissa kor påverkar klimatet mer än andra

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

Utsläpp av växthusgaser från kor skiljer sig runt om i världen. Visserligen är idisslarnas utsläpp lägre i EU än i många andra länder och regioner, men de påverkar ändå klimatet negativt och utsläppen ökar med EU:s nuvarande jordbrukspolitik.

Miljö
Läs mer

När arter kompenserar för de som försvann

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

Ekosystem hotas när den biologiska mångfalden stryps. Men minskad biologisk mångfald påverkar ekosystem olika. Kvarvarande arter kompenserar över tid, för de som gått hädan. Och bäst fungerar detta där markbördigheten och produktionen är som lägst, visar forskning som pågår i nordsvenska skogsjöar sedan 20 år tillbaka.

Miljö
Läs mer

Mängden virkesskog blir allt större

Virkesförrådet i Sverige fortsätter att växa. Volymen skog ökar stadigt, eftersom tillväxten är högre än avverkningen. Men tillväxten beror på tätare skog, snarare än större yta. Det visar statistik från Riksskogstaxeringen vid SLU.

Natur & teknik
Läs mer

Hjälp till att rapportera fladdermuskolonier

Har du fladdermöss i huset, och bor i Uppland eller i Södermanland? Rapportera till oss så har du chansen att bidra till ett forskningsprojekt, och samtidigt få veta lite mer om dina husdjur. Uppmaningen kommer från forskare vid Centrum för biologisk mångfald (CBM), Sveriges lantbruksuniversitet.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Kråkans värde ligger i poesin

Vad är viktiga värden när det gäller att värna den biologiska mångfalden? Inte bara om arten är sällsynt eller ekonomiskt viktig, betonar forskare vid SLU och universitetet i Newcastle. De har studerat hur ofta olika fåglar förekommer i poesin och vill lyfta fram det kulturella värdet.

Natur & teknik
Läs mer

Viktigt att bevara lite av storskogen också

Frågan gäller om lågproduktiv skog, så kallade impediment, ska räknas med i den skyddade arealen eller inte. SLU har studerat vilken betydelse skogliga impediment har för skalbaggar i tallved. Studien visar att impedimenten inte är lika artrika som obrukade produktiva skogar och att de helt saknar vissa rödlistade arter. Resultatet pekar på att skydd av impediment inte kan ersätta skydd av produktiv skog.

Natur & teknik
Läs mer

Syrsor en möjlig framtida rätt på menyn

Syrsor skulle förmodligen kunna bidra till människans proteinbehov, visar forskning vid SLU. Nittio gram syrsor, motsvarande en hamburgare, skulle till exempel räcka för ett barns dagliga proteinbehov. Särskilt stor betydelse skulle en kost på syrsor kunna få i länder där järnbrist är vanlig.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet