Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Inomhusluften i miljömärkta förskolor innehåller lägre halter av hälsofarliga kemikalier än luften i en förskola byggd utan miljöcertifiering. Valen av byggnadsmaterial är avgörande för kvaliteten på inomhusluften. 

Med nya krav på att kommuner ska bygga lågenergihus ökar risken för att inomhusluften i de täta byggnaderna får förhöjda halter av farliga kemikalier. 

 – Mina resultat visar att miljöcertifierat byggnadsmaterial är rätt väg att gå för att minska onödig exponering för kemikalier, särskilt för barn, säger Josefin Persson vid Örebro universitet som har jämfört luftkvaliteten i olika typer av lågenergihus.

I sin forskning har Josefin Persson undersökt inomhusluften i tre förskolor i Örebro och Motala som alla är byggda som lågenergihus, varav två  är miljöcertifierade.  

I de miljöcertifierade förskolorna var halterna lägre av de kemikalier som Josefin Persson valt att mäta. Det handlar om aldehyder, flyktiga organiska ämnen, bromerade flamskyddsmedel och organofosfater. Alla klassas som hälsofarliga på olika sätt, till exempel som allergiframkallande, cancerframkallande och hormonstörande.

– Skillnaden mellan förskolorna kan bero på medvetna val av material och inredning. De använda byggmaterialen bidar till den kemiska blandningen i inomhusluften, men det behövs mer forskning för att visa mer exakt hur, säger Josefin Persson.

Förutom halten kemikalier i luften har hon också mätt temperatur, luftfuktighet och partiklar. Och även om de miljöcertifierade förskolorna hade lägre halter av de utvalda kemikalierna så var kvaliteten på inomhusluften god i alla tre förskolor enligt Josefin Persson.

– Men det krävs att ventilationen fungerar optimalt, konstaterar hon.

Att bygga hus som kräver lite energi för uppvärmning och ventilation blir allt vanligare i svenska kommuner, framför allt på grund av ett EU-direktiv från 2010. Från och med 2020 kommer det att vara ett krav.

– Och då gäller det att också få ner den onödiga exponeringen för kemikalier. Min avhandling visar är att det går om man väljer rätt byggnadsmaterial.

Avhandling:
Indoor air quality and chemical emissions of organic compounds in newly built low-energy preschools

Kontakt:
Josefin Persson, Örebro universitet, josefin.persson@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera