Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 december 2001

Är förskolan ett komplement till hemmet eller en konkurrent?- Vem fostrar barnen?

Tiden att ta hand om våra barn krymper, redan från ett års ålder finns det möjlighet att få förskoleplats till barnen. Ansvaret att planera verksamheten för barnen har de anställda, men det skall ske i nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.

Ivarsson Jansson visar i sin avhandling att både föräldrar och anställda uppfattar förskolan och familjedaghemmet som ett viktigt komplement till hemmet, speciellt med avseende på barnets sociala fostran och utveckling. Föräldrars och anställdas uppfattning skiljer sig däremot när det gäller på vilket sätt förskolan bidrar med social utveckling. Många föräldrar menar att just tillgången på barnomsorg är ett komplement till hemmet. Lokalerna och miljön i övrigt utgör också komplement till hemmet samt de stöd föräldrarna får av de anställda i sin fostran av barnen. Men de anställda menar att de planerar in inslag i verksamheten så att barnen fostras och utvecklas.

I de statliga styrdokumenten för förskolan anges att sättet att åstadkomma detta komplement till hemmet är att etablera ett nära samarbete mellan förskolans anställda och barnens föräldrar. Det framgår vidare av styrdokumenten, att ansvaret för detta samarbete ligger hos de anställda. De allra flesta föräldrarna i undersökningen är intresserade av att samarbeta med de anställa i förskolan och att påverka innehållet i verksamheten. Men alla föräldrar anser sig inte ha möjlighet att prioritera detta utan överlämnar till de anställda att avgöra vad som sker. De anställda å andra sidan anser att de vet vad som skall göras i förskolan och att de samarbetar i den mån de anser att de hinner med och när speciella frågor behöver ventileras.

Komplement kan även betraktas ur ett enskilt barns synvinkel vilket inryms i tolkningen av styrdokumenten. Men tar man utgångspunkt i det enskilda barnets behov, då uppstår svårigheter. Detta visar att det finns begränsningar i hur stora avvikelser som får finnas för att förskolan skall kunna utgöra komplement till varje enskilt barn. Ramarna för verksamheten är vida men antalet vuxna och barn innebär att regler och rutiner måste skapas för den verksamhet som bedrivs, dessa interna ramar innefattar även de anställdas uppfattningar om vad som är adekvat verksamhet i förskolan.

Avhandlingen bygger bland annat på tre enkätundersökningar. En enkät har gått ut till 785 anställda i förskola och familjedaghem och två omgångar enkäter till föräldrar i 575 familjer.

Ewa Ivarson Jansson är bosatt i Härnösand och arbetar vid Mitthögskolan, institutionen för utbildningsvetenskap. Hon nås på:
Tel: 0611-860 00
Hem: 0611-661 61
Mobil: 070-593 15 39
E-post: ewa.ivarson-jansson@utv.mh.se

Lördagen den 15 december 2001 försvarar Ewa Ivarson Jansson, pedagogiska institutionen Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln: Relationen Hem – Förskola, Intentioner och uppfattningar om förskolans uppgift att vara komplement till hemmet, 1990-1995.
Disputationen äger rum kl. 10.00 i Humanisthuset, hörsal E. Fakultetsopponent är Professor Gösta Berglund, pedagogik, Uppsala Universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera