Tema

Hur möter sågverken kundernas krav på en föränderlig marknad?

Sågverkens framtid är osäker: såväl interna som externa strukturförändringar präglar branschen och konkurrensen ökar. Under senare år har vi i Sverige dessutom sett en kraftig ökning av så kallade gör-det-själv-varuhus (GDS) inom byggbranschen. Det är stora europeiska kedjor som Bauhaus, K-Rauta och Hornbach, som framgångsrikt har etablerat sig på den svenska byggmarknaden. För kunderna har det inneburit större valfrihet och sänkta priser, men vilka blir följderna för leverantörerna, sågverken? I en ny avhandling från Växjö universitet, undersöker Åsa Gustafsson sågverkens logistikstrategier och de nya servicekrav som deras kunder ställer.

Miljö & klimat

Varför är yttrandefrihet bra?

I demokratiska länder betraktas yttrandefrihet som något självklart. Oavsett partipolitisk tillhörighet är de flesta överens om att yttrandefriheten är en värdefull fri- och rättighet inom ramen för ett demokratiskt styrelseskick. Men även om man är överens om att yttrandefrihet är viktig är det sällan man diskuterar varför den är värdefull.

Samhälle & kultur

Marknad och medborgare – ny avhandling om elevers val till gymnasiet

Dagens gymnasieutbildning står under ett närmast konstant omvandlingstryck där den ena reformen avlöser den andra. Reformerna kan knytas till två huvudsakliga innehållsområden. Elevernas ökade grad av valfrihet och skolornas möjligheter att arbeta fram lokalt anknutna utbildningsprogram har skapat en flexiblare gymnasieutbildning. I en ny avhandling från Växjö universitet, ”Marknad och medborgare”, diskuterar pedagogen Stefan Lund hur en rad olika skolreformer möjliggör en utveckling av lokala utbildningsmarknader som står i kontrast till en tidigare centralt regelstyrd gymnasieutbildning. Han visar hur gymnasieskolorna drivs in i en företrädesvis lokal konkurrenssituation där kampen om elevernas gymnasieval mynnar ut i olika profilerings- och marknadsföringsprinciper. Detta samtidigt som kravet kvarstår att alla elever oberoende av intressen eller studieaspirationer ska uppnå vissa centralt uppsatta kunskapsmål.

Samhälle & kultur

Teknisk kärna ger bäst synergieffekt

En förståelse av samhörighet mellan verksamheter är grunden för alla former av beslut som syftar till att utnyttja synergier. Hit hör beslut som rör produktutveckling, marknadsutveckling samarbeten, sammanslagningar och liknande. Men hur bedömer man egentligen samhörighet ute i företagen? Professor Anders Pehrsson, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, har genomfört en studie av hur företagsledare inom industrin bedömer samhörighet mellan kärnverksamheter samt vilka effekter det får på lönsamheten. Studien publiceras i den amerikanska tidskriften Strategic Management Journal i mars.

Samhälle & kultur

Hjälp till mjukvarukirurger

En mjukvaruanalytikers jobb att uppdatera och ibland reparera mjukvarusystem, bestående av miljoner rader med programkod är en komplicerad uppgift. I en ny avhandling från Växjö universitet presenterar datalogen Thomas Panas, ett verktyg för att underlätta detta – VizzAnalyzer. Avhandlingen med titeln ”A Framework for Reverse Engineering”, läggs fram vid Växjö universitet den 16/12 2005.

Natur & teknik

EU kan hantera kriser – om den politiska viljan finns

Det finns en bra krishanteringsförmåga inom EU. Juridiskt står unionen väl rustad att klara av kriser och gå vidare. Det bevisades under Österrikekrisen i EU år 2000. Men det är inte alltid det räcker med ett väl fungerande juridiskt ramverk. För att få en förändring till stånd krävs också en politisk vilja att sätta kraft bakom orden.

Samhälle & kultur

Vad betyder skolans värdegrund?

Värdegrundsfrågor i förskola och skola har uppmärksammats ett påtagligt sätt under senare år. Detta har ökat kraven på pedagogernas ansvar för lärandet och upprätthållandet av etik och moral. Betydelsen av och villkoren för arbetet med det s k demokratiuppdraget har blivit av stort pedagogiskt intresse. I avhandlingen ”Värden och Villkor – pedagogers samtal om ett yrkesetiskt dokument” belyser pedagogen Susanne Linnér några aspekter av detta område.

Samhälle & kultur

Komparativ studie om konsten att samarbeta

Konsumentkooperativ började etableras under 1800-talet. Som företagsform betraktat har kooperativ speciella egenskaper. De är företag där medlemmarna, de som handlar i butiken, också är butikens ägare. Länge var det även upp till dem att besluta vilka varor som skulle säljas, hur det eventuella överskottet skulle fördelas, var man skulle slå upp nya butiker eller om man skulle starta egen produktion. I en nyutkommen avhandling – ”The workings of co-operation” – skildrar Växjöhistorikern Katarina Friberg hur två kooperativa föreningar, den ena i Malmö och den andra i Newcastle upon Tyne, bildas och förändras under loppet av mer än hundra år.

Samhälle & kultur

Grammatikundervisning för datorer – ny avhandling från Växjö universitet

Med det ständigt växande informationsflödet växer också vårt behov av bra datorhjälpmedel för att automatiskt söka och gallra. Eftersom informationen till övervägande del alltjämt finns i texter på naturligt språk (språk som svenska, kinesiska och småländska), kräver detta att vi också utvecklar datorsystem som i någon mån kan förstå vårt mänskliga språk. Detta är ett av målen med den forskning som bedrivs inom språkteknologi, ett område som ligger i gränslandet mellan datavetenskap och språkvetenskap.Ett viktigt steg mot en förståelse av innehållet i en mening är att förstå den grammatiska strukturen, t.ex. vad som är subjekt respektive predikat. Vi måste med andra ord lära våra datorer att ta ut satsdelar, något som visat sig vara mycket knepigare än man till en början föreställt sig, till stor del beroende på det mänskliga språkets närmast oändliga variationsrikedom men också på grund av det faktum att det mänskliga språket inte så lätt låter sig beskrivas i vattentäta regler. Ingen regel utan undantag, som det brukar heta.

Natur & teknik

Trä som byggmaterial – vad styr kundernas val?

För att förstå konkurrenssituationen för trä som byggnadsmaterial behöver vi kunskap om vad som styr slutkundernas val. Produktutveckling och kvalitetssäkring av trä som byggnadsmaterial kräver dessutom kunskap om vikten av olika kundbehov samt hur väl trä tillgodoser dessa behov jämfört med andra material. I en ny avhandling från Växjö universitet undersöker Ragnar Jonsson dessa aspekter vad gäller golvmaterial . Avhandlingen ”Studies on the competitiveness of wood – market segmentation and customer need assessment” presenterar resultat från analyser av marknadssegmentering samt värdering av kundbehov. Avhandlingen syftar till att ge svar på frågor som; var, varför och av vem används olika golvbeläggningsmaterial? Vilka är de viktigaste kundbehoven? Hur väl uppfyller trä dessa behov jämfört med sina närmaste materialkonkurrenter?

Miljö & klimat

Värnamo forskningsanläggning klarade eldprovet

EU och Sverige vill gemensamtutveckla drivmedel från biomassaGenomgången av förgasaren i Värnamo gav ”väl godkänt”. Anläggningen, som byggdes av Sydkraft för utveckling av kraftvärmeproduktion av biomassa, har haft en tuff genomgång och klarat alla test. Anläggningen kan nu bli ett europeiskt forskningscentrum, Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre, VVBGC. I centret ska man demonstrera tekniken för tillverkning av de mest miljövänliga, förnybara nya drivmedlen, baserade på förgasad biomassa.

Natur & teknik

Fler skuldsatta hushåll ger högre tillväxt – ny avhandling från Växjö universitet

Spar- och konsumtionsbeslut blir mer effektiva om hushållen ges bättre möjligheter att låna och spara i linje med egna önskningar. Detta leder i sin tur till högre konsumtion, och därmed tillväxt, totalt sett. Att denna förutsägelse stämmer väl in på Sverige 1980-2000 visas i Mårten Bjellerups avhandling ”Essays on Consumption: Aggregation, Asymmetry and Asset Distributions”. Större möjligheter till lån i olika former har gett hushållen ökad frihet att uppfylla sina planer och tillgodose sina behov vilket har bidragit till en högre tillväxttakt under den aktuella perioden.

Samhälle & kultur

Virkets naturliga beständighet mot svamp och fukt – ny avhandling från Växjö universitet

När man för 100 år sedan byggde hus valde man själv, i skogen, ut vilka träd man ville ha. Valet baserades på månghundraåriga erfarenheter av virke och kunskapen gick i arv från generation till generation. Man valde uteslutande mogna träd som hade stor andel kärnved, som hos furan ansågs vara vattenavvisande och beständig mot röta. Beständigheten mot vind och solljus ansågs minst lika viktig som rötbeständigheten, och man valde därför gärna tungt virke med jämna årsringar. Kan man då vetenskapligt belägga att det är möjligt att redan i skogen välja ut virke som lämpar sig till exempelvis fasadpanel eller fönsterkarmar? Och hur kommer det sig att vissa träbitar är mer beständiga än andra? I en ny avhandling från Växjö universitet undersöker Åsa Blom och Mikael Bergström virkets naturliga beständighet mot svampangrepp och fukt.

Miljö & klimat

Ökande invandring oroade facket och Ams

I mitten av 1960-talet skärptes den svenska invandringspolitiken. Kraven kom från både fackföreningsrörelsen och Ams. Nu var det inte längre möjligt att komma till Sverige som turist för att söka arbete och arbetstillstånd. Denis Frank, sociolog vid Växjö universitet, lägger den 10 juni fram sin avhandling ”Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen – en studie av invandringspolitiken i Sverige och rekryteringen av utländska arbetare 1960-1972”. Hans forskning visar att 1960-talets invandringspolitik har många paralleller med dagens.

Samhälle & kultur

Förberedd på att vara oförberedd – ny avhandling om ambulanssjukvård

Det pågår en politisk diskussion, speciellt på landstings- och regionnivå, om att bedömning och beslut om rätt vårdnivå måste tas så tidigt som möjligt i den akuta vårdkedjan. Att transportera patienter till olika vårdinstanser, som traditionellt sett har varit ambulanssjukvårdens vanligaste uppgift, är därmed inte längre en självklarhet. Ytterst handlar det om att undvika onödiga transporter av patienter till sjukhus eller annan sluten vård. I en ny avhandling i vårdvetenskap från Växjö universitet riktar Birgitta Wireklint Sundström uppmärksamheten mot de sjukvårdande insatser som utförs inom ambulanssjukvård, med särskilt fokus på bedömning av patienten.

Samhälle & kultur

Pressinbjudan: Bred nordisk konferensom amerikastudier

Den 26 maj klockan 12.30 startar årets nordiska forskarkonferens kring amerikastudier. Arrangörer är NAAS (Nordic Association for American Studies). I år är Växjö universitet värd för konferensen.NAAS-konferensen hålls vartannat år och universiteten i de nordiska länderna turas om att stå för värdskapet. Till årets fyradagarskonferens har 140 historiker, kulturvetare, litteraturvetare, sociologer och statsvetare med flera från 13 länder anmält sig. Tre av dagarna hålls konferensen i Växjö universitets lokaler medan lördagen – 28 maj – är förlagd till Karlskrona, där Blekinge tekniska högskola tar emot.

Samhälle & kultur