Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 september 2006

Lärande mellan policy och praktik. Ny avhandling om villkoren för personalens lärande i skolans reformarbete

Stora förändringar har präglat utbildningspolitiken de senaste decennierna; förändringar som har berört alla skolformer inom det svenska skolväsendet. I en ny avhandling från Växjö universitet behandlar pedagogen Jan Håkansson frågan om skolreformers betydelse för skolans utveckling och då särskilt villkoren för lärarnas och rektorernas fördjupade reflektion och lärande. Jan Håkansson har följt tre reformprocesser under åren 1999-2004: lärares kompetensutveckling, införandet av projektarbetet i gymnasieskolan samt kvalitetsredovisning inom skolväsendet.

Med syftet att bidra till en fördjupad förståelse av förhållandet mellan policy och praktik i termer av lärande, presenterar Håkansson en analys av lärandeaspekterna i policydokumenten. Han lägger också vikt det lärande som kan knytas till personalens aktiviteter i anslutning till policys genomförande. De tre reformprocesserna har studerats utifrån breda och samhällsteoretiska perspektiv på utbildningspolitik och lärande, men också inspirerats av en kritisk aktionsforskningsansats. Jan Håkansson har på nära håll följt, medverkat och studerat reformerna genom möten, diskussioner och samtal med ett stort antal lärare och rektorer i såväl grundskola som gymnasieskola.

Resultaten visar på mångtydiga och motsägelsefulla relationer mellan policy, praktik och lärande. Det som i avhandlingen benämns skapande lärandeaspekter framträder i samtliga tre delstudier, men tydligast i den som handlar om lärares kompetensutveckling. De bevarande lärandeaspekterna som samspelar med en sluten eller oklar policy, framträder starkast kring införandet av kvalitetsredovisning inom skolan samt projektarbetet i gymnasieskolan. Samtidigt finns i det praktiska arbetet stora möjligheter att inrikta arbetet mot lärandeaspekter som förstärker fördjupad reflektion och lärande för personalen.

Avhandlingens resultat pekar vidare på att styrningen av skolan aldrig kan betraktas som linjär eller på förhand given. Det finns dock en potential för utvidgad delaktighet med hjälp av utvidgade kommunikationsmöjligheter, vilket är väsentligt att ta hänsyn till i framtida reformarbete.

Jan Håkansson har en yrkesbakgrund som lärare i grundskolan och som utbildare och rådgivare kring kvalitetsarbete i kommuner och skolor. Han arbetar sedan 1999 på deltid vid Institutionen för pedagogik vid Växjö universitet.

Avhandlingen “Lärande mellan policy och praktik. Kontextuella villkor för skolans reformarbete” försvaras fredagen 22 september, 2006, kl. 10:15. Disputationen äger rum i sal Homeros, Växjö universitet. Opponent är professor Glenn Hultman, Linköpings universitet.

Kontaktinformation
Kontakta: Jan Håkansson, telefon: 0470-70 82 63, 0708-34 24 98 eller e-post jan.hakansson@vxu.se

Beställ boken från: Växjö University Press, telefon: 0470-70 82 67 eller e-post: vup@vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera