Två lastfartyg på lugnt hav
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Utsläpp från fartyg med så kallade skrubbrar gör stor skada i Östersjön, enligt forskare bakom en studie. Utsläppen orsakar samhällskostnader till miljardbelopp, samtidigt som branschen tjänar pengar på att driva fartyg med billig tjockolja i stället för renare bränsle.

Sedan mitten av 2010-talet har antalet fartyg med så kallade skrubbrar ökat. Enligt en studie från Chalmers som gjordes 2018 fanns 178 fartyg med skrubbrar i Östersjön. Idag räknar forskare med att antalet fartyg med skrubberteknik har fyrdubblats.

En skrubber kan enkelt beskrivas som ett reningssystem för att minska luftutsläpp av avgaser som bildas vid förbränning av tjockolja. Men problemet är att havsvattnet som används i processen bland annat tar upp svavel från avgaserna. Föroreningarna följer med när skrubbervattnet pumpas ut i havet, med försurning som följd.

En skrubber är ett slags reningssystem för avgaser som bildas vid förbränning av tjockolja. Havsvatten pumpas upp och sprejas över avgaserna, vilket gör att utsläppen av svavelföreningar inte når luften. Fartygen följer därmed de krav som infördes av Internationella sjöfartsorganisationen, IMO, år 2020.

Men ett problem är att vattnet tar upp både svavlet från avgaserna, med kraftig försurning som följd, och föroreningar som tungmetaller och giftiga organiska föreningar. Det förorenade skrubbervattnet pumpas sedan ofta direkt ut i havet.

Tvättvattnet bidrar också till utsläpp av cancerframkallande PAH:er, polycykliska aromatiska kolväten.

Sedan mitten av 2010-talet har antalet fartyg med skrubbrar ökat. Globalt rör det sig om ungefär 5 000 fartyg, vilket motsvarar runt fem procent av den totala fartygsflottan.

En tidigare studie har visat att mer än 200 miljoner kubikmeter miljöfarligt tvättvatten årligen släpps ut i Östersjön av fartyg med skrubberrening.

– Vi ser en tydlig intressekonflikt, där privata ekonomiska intressen uppnås på bekostnad av den marina miljön i ett av världens mest känsliga hav, säger Anna Lunde Hermansson, forskare vid Chalmers tekniska högskola.

Försämring av marina ekosystem

I en ny studie har forskare räknat på externa kostnader för skrubberutsläppen, men också kostnader för fartygen som investerat i tekniken.

När det gäller försämringen av marina ekosystem visar studien att skrubbervatten-utsläpp mellan åren 2014 och 2022 totalt sett har orsakat samhällsekonomiska kostnader på över 680 miljoner euro, det vill säga över sju miljarder svenska kronor.

De mångmiljonbelopp som går åt för att sanera tjockolja efter grundstötta fartyg, som exempelvis Marco Polo vid Blekinges kust i höstas, finns inte med i beräkningarna.

– Om inte skrubbrarna funnits skulle inga fartyg alls ha tillåtits använda detta smutsiga bränsle. Därför är skrubberfrågan högst angelägen för att driva sjöfarten mot lägre miljöbelastning, säger Anna Lunde Hermansson.

Restriktioner i flera länder

När det gäller fartygsekonomin räknade forskarna på kostnaderna för att installera och underhålla skrubbersystemen, samt på de kostnadsbesparingar företagen kunde göra genom att driva fartygen med billigare och smutsigare bränsle i form av tjockolja. Alternativet hade varit ett dyrare bränsle med lägre svavelinnehåll.

Enligt beräkningarna har majoriteten av flottan som investerat i skrubbrar fått tillbaka sitt satsade kapital. Det innebär att branschen nu tjänar mångmiljardbelopp på att driva fartyg med billig tjockolja i stället för renare bränsle, menar forskarna.

– Från industrins håll framhålls det ofta att rederierna inte ska straffas för att de i god tro investerat i teknik som skulle lösa problemet med svavelutsläpp i luften. Våra beräkningar visar att investeringarna redan är avskrivna och att det därför inte är ett hållbart argument, säger Anna Lunde Hermansson.

Förbud i flera länder

Nyligen har Danmark beslutat att förbjuda utsläpp av skrubbervatten i så kallat territorialvatten, inom tolv sjömil från kusten. Ett flertal länder, till exempel Tyskland, Frankrike, Portugal, Turkiet och Kina, har också beslutat om nationella förbud eller restriktioner.

I Sverige finns idag inget generellt förbud, även om vissa hamnar förbjudit utsläpp av skrubbervatten inom sitt område.

– Vi hoppas nu att frågan ska få prioritet även i den svenska riksdagen. Det här är en lågt hängande frukt för hur vi kan minska vår negativa påverkan på den livsviktiga marina miljön, säger Anna Lunde Hermansson.

Vetenskaplig studie:

Strong economic incentives of ship scrubbers promoting pollution, Nature Sustainability.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera