Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Självvald inläggning på en psykiatrisk avdelning kan minska ångest för personer drabbade av emotionell instabilitet och självskadebeteende. Det visar en avhandling från Karolinska Institutet.

Självskadebeteende är ett stort problem i samhället, särskilt bland unga människor. Hälften av patienterna inom psykiatrin och cirka en tredjedel av Sveriges gymnasister har skadat sig själva minst en gång. Självskadebeteende förekommer bland annat hos patienter med diagnosen emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS), också kallat borderline personlighetssyndrom, och för dessa patienter finns en ny vårdform som kallas självvald inläggning.

– Vårt fokus har varit att utveckla en intervention (ungefär “ingrepp”, redaktionens kommentar) för att ge rätt vård i tid, för att förebygga att patienter kommer till vården först efter att ha gjort suicidförsök eller självskadat sig vilket kräver akutvård, säger Joachim Eckerström, doktorand vid Karolinska Institutet.

Bild: Ante Samarzija/Unsplash

Självvald inläggning – så går det till

  • Vårdformen ger patienterna själva möjligheten att lägga in sig inom psykiatrisk heldygnsvård.
  • Inläggningen varar 1–3 dygn och möjligheten kan nyttjas maximalt tre gånger per månad.
  • Vårdformen introducerades 2015 i Stockholm som ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet.
  • I dag har vårdformen spridit sig till 18 av 21 regioner i landet, dock med vissa variationer i arbetssätt och utformning.
  • Centrum för psykiatriforskning fick 2019 uppdraget att utveckla en generisk modell för självvald inläggning inom Region Stockholm.
  • Sveriges regering gav nyligen uppdraget till Socialstyrelsen att ta fram enhetliga rekommendationer för metoden nationellt.

Uppskattas av patienter och personal

I sin avhandling visar Joachim Eckerström att både vårdpersonal och patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) är positiva till självvald inläggning. Bland annat uppger personalen att vårdformen främjar relationen till patienterna medan patienterna själva rapporterar förhöjd livskvalitet.

– Självvald inläggning ger patienterna en möjlighet till time-out i en trygg miljö när deras vardag är svår att hantera på egen hand. Vi ser att självvald inläggning har en tydlig ångestlindrande effekt där ångestnivån hos patienter med EIPS har sjunkit från svår till måttlig efter inläggningen, och livskvaliteten har ökat markant, säger Joachim Eckerström.

En delstudie i avhandlingen visar även att vårdformen verkar minska behovet av heldygnsvård, men minskning var inte statistiskt signifikant och behöver utredas vidare.

Självmordsförsök vanligt

Andelen personer diagnostiserade med EIPS i Sverige bedöms vara 1–2 procent, där 75 procent av de drabbade är kvinnor. Dessa personer visar ett mönster av instabila relationer, kraftiga känslomässiga svängningar och en osäkerhet kring självbild och identitet. Cirka 70 procent av patienterna med EIPS har någon gång utfört ett självmordsförsök.

Interventionen självvald inläggning förutsätter att patienten har en vårdrelation med heldygnsvården från tidigare vårdtillfällen, och bygger på en överenskommelse mellan patienten och den psykiatriska öppen- och heldygnsvården. Patienterna uppmuntras till självständighet och flera har fortsatt både med studier och arbete under inläggningen. Avhandlingen visar att bland utmaningarna med vårdformen finns tillgången till vårdplatser inom den psykiatriska heldygnsvården samt kunskapsnivån hos vårdpersonalen.

Ska omfatta fler patientgrupper

I Region Stockholm har den självvalda inläggningen även använts för patienter med psykos respektive ätstörning, och nu pågår en uppskalning av användningen till samtliga patienter inom den psykiatriska vården. Utvecklingen följs av forskare samtidigt som en hälsoekonomisk studie görs av användningen för patienter med EIPS.

– Över tid kan vi komma att se en utveckling där antalet akutplatser kan minskas till förmån för dessa platser. I dag finns en missuppfattning om att den psykiatriska vården står och stampar men här har vi utvecklat en strukturerad vårdform som mycket konkret hjälper patienterna inom den psykiatriska heldygnsvården, säger Joachim Eckerström.

Avhandling:

Patient-initiated brief admission for emotional instability and self-harm.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera