Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 november 2014

Studie tyder på lägre cancerrisk med laktosfri diet

Risken att drabbas av lung-, bröst- och äggstockscancer är lägre för personer med laktosintolerans. Det visar en studie som gjorts av forskare inom Centrum för primärvårdsforskning vid Lunds universitet och Region Skåne.

– Vår studie visar att personer med laktosintolerans, som karaktäriseras av låg konsumtion av mjölk och andra mjölkprodukter, har en minskad risk att drabbas av lung-, bröst- och äggstockscancer, säger Jianguang Ji, docent vid Lunds universitet och forskare vid Centrum för primärvårdsforskning i Malmö.

– De minskade riskerna för cancer kunde inte påvisas i laktosintoleranta personers familjemedlemmar, vilket tyder på att skyddet mot dessa cancerformer kan relateras till deras diet, men det är inte möjligt att dra några slutsatser om att mjölk skulle vara en riskfaktor för dessa cancersjukdomar, betonar Jianguang Ji.

Stora skillnader i förekomsten av bröst- och äggstockscancer märks mellan olika länder. Högst förekomst har Nordamerika, Västeuropa och de nordiska länderna, medan Östasien och de Centralafrikanska länderna har lägst förekomst av dessa cancerformer. Studier av immigration och tvillingar tyder på att de miljömässiga faktorerna har större betydelse för denna variation, mer än genetiska och etniska faktorer.

Livstilsfaktorer som exempelvis hög konsumtion av mjölk och andra mejeriprodukter har misstänkts för att vara relaterade till den höga förekomsten av bröst- och äggstockscancer i Nordamerika och Västeuropa. Men tidigare studier har inte varit entydiga. Bland andra hävdar en studie från World Cancer Research Fund och American Institute of Cancer Research att det inte finns tillräckligt med bevis för att påvisa en koppling mellan konsumtionen av mejeriprodukter och risken för bröstcancer.

– För att kunna undersöka denna obesvarade fråga så valde vi ett annat tillvägagångssätt än vad som gjorts i tidigare studier, berättar Jianguang Ji. Vi undersökte om låg konsumtion av mjölk och andra mejerivaror kan skydda laktosintoleranta personer mot dessa specifika cancertyper.

Även lungcancer inkluderades i undersökningen eftersom serumkoncentrationen av proteinet IGF 1, d.v.s. insulinlik tillväxtfaktor 1, som associeras med mjölkkonsumtion, är en känd riskfaktor för lungcancer, vilket baserats på resultat från epidemiologiska studier och studier av djur.

– Vi studerade 22 788 individer med laktosintolerans i två svenska register, Slutenvårdsregistret och Öppenvårdsregistret, och dessa individers risk att drabbas av lung-, bröst- och äggstockscancer. Riskerna för lungcancer (standardized incidence ratio (SIR) = 0,55), bröstcancer (SIR = 0,79), och äggstockscancer (SIR = 0,55) var signifikant lägre hos laktosintoleranta jämfört med icke laktosintoleranta, oberoende av härkomst och kön, förklarar Jianguang Ji. Däremot var förekomsten av cancer hos syskon och föräldrar till dessa personer densamma som hos den övriga befolkningen. Detta tyder på att riskminskningen kan bero på dieten.

Andra faktorer, som lägre intag av kalorier på grund av låg mjölkkonsumtion, och skyddande faktorer från växtbaserade mjölkdrycker, kan också bidra till den observerade negativa associationen mellan de specifika cancerformerna och laktosintolerans.

– Vi bör därför vara försiktiga när vi tolkar dessa forskningsresultat eftersom associationen som vi påvisar inte går att använda som enda bevis på ett orsakssamband, betonar Jianguang Ji. Ytterligare studier behövs för att belysa faktorer som kan ha påverkat studiens resultat.

FAKTA
Centrum för primärvårdsforskning är ett samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet.

Publikation “Lactose intolerance and risk of lung, breast and ovarian cancers: aetiological clues from a population-based study in Sweden”. Författare: Jianguang Ji, Jan Sundquist, Kristina Sundquist. British Journal of Cancer: http://www.nature.com/bjc/journal/vaop/ncurrent/full/bjc2014544a.html

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera