Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 november 2012

Könsdiskriminering redan vid förlossningen

Det saknas over 100 miljoner flickor i världen på grund av könsselektiva aborter, framför allt i Indien, Kina och Sydostasien. Flickor riskerar inte bara att aborteras på grund av sitt kön, forskning visar även att de i större utsträckning än pojkarna förlöses hemma, utan kvalificerade barnmorskor eller möjligheter till akutsjukvård.

– Samtidigt sker en oproportionerligt stor del av de planerade kejsarsnitten på mammor som väntar pojkar, vilket riskerar att utsätta dessa barn och deras mammor för komplikationer och onödigt lidande, säger Mats Målqvist, läkare och forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet.

I den aktuella studien från Quang Ninh provinsen i Vietnam, som nyligen publicerats i tidskriften Gender Medicine, har forskargruppen vid Uppsala universitet tillsammans med kollegor i Vietnam studerat vårdsökande i samband med förlossning. De fann att en större andel av flickorna föds hemma medan pojkarna i större utsträckning förlöses med kejsarsnitt på sjukhus. Måttet som används är Sex Ratio at Birth (SRB), vilket är antalet pojkar per 100 flickor som föds. Ett normalt SRB ligger mellan 103 och 107 pojkar per 100 flickor eftersom det naturligt föds fler pojkar än flickor. I Indien, Kina och länderna i Sydostasien är det dock inte ovanligt med ett tydligt förhöjt SRB, från Kina har till exempel har till exempel värden upp emot 122/100 rapporterats.

I den aktuella studien låg SRB på 109/100, endast något högre än normalvärdet, men det visade sig vara stora skillnader beroende på var och hur barnen förlöstes. Bland hemförlossningarna, som utgjorde 10 procent av alla förlossningar, var SRB endast 94/100.

– Det betyder att en avsevärt större andel flickor än pojkar inte får del av de befintliga vårdresurserna och att vetskapen om fostrets kön är en avgörande faktor vid valet av förlossningsplats, säger Mats Målqvist.

För samtidigt var andelen pojkar som förlöstes med kejsarsnitt kraftigt förhöjd med ett SRB på 135/100. Det var framför allt de planerade kejsarsnitten på distriktssjukhus som bidrog till denna kraftigt förskjutna könsfördelning. En utbredd föreställning om att kejsarsnitt är ett säkrare och för barnet bättre sätt att föda och kulturella föreställningar om att vissa tidpunkter är mer gynnsamma än andra driver denna utveckling, menar forskarna.

Studien visar således hur könsdiskrimineringen börjar redan innan födelsen, inte bara genom könsselektiva aborter utan också vid valet av förlossningssätt och plats. Men könsdiskrimineringen slår åt båda håll, flickor försummas vid valet av förlossningsplats och mödrar till pojkar utsätts i högre grad för onödig kirurgi.

KONTAKT OCH INFORMATION
Referens: Hoa DP, Börjesson L, Nga NT, Johansson A, Målqvist M. Sex of newborn associated with place and mode of delivery; a population-based study in northern Vietnam.

Kontaktperson: Mats Målqvist, International Maternal and Child Health (IMCH), Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, e-post: mats.malqvist@kbh.uu.se, mobil: 0702-673545

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera