Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 december 2011

Ungas självmord i Nicaragua

Självmord bland ungdomar är ett stort folkhälsoproblem i Nicaragua, inte minst med tanke på landets överlag unga befolkning, skriver Claudia Medina i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 9 december.

Nicaragua är det land i Latinamerika som har de högsta självmordstalet bland ungdomar. Eftersom landets befolkning överlag är väldigt ung är det ett viktigt hälsoproblem. Avhandlingen bygger på studier i Léon, Nicaraguas näst största stad med ca 200 000 invånare. Syftet var att undersöka faktorer som påverkar unga människor beslut att ta livet av sig. Avhandlingen bygger på fyra delarbeten.

Två delstudier genomfördes i form av enkäter och intervjuer om självmordstankar och självmordsbeteende bland elever på en nivå motsvarande svenskt högstadium och ett delarbete analyserar förhållanden i Nicaragua och det andra arbete är en jämförelse mellan Nicaragua och ett annat låginkomstland, Kambodja.

Det tredje delarbetet bygger på intervjuer av unga män som gjort ett självmordsförsök och i det fjärde delarbetet intervjuas läkare och sjuksköterskor på vårdcentraler i León om deras syn på ungas psykiska hälsoproblem.

Resultaten visar att självmordsuttryck – livsleda, dödslängtan, självmordsplaner och självmordsförsök – förekommer i lika hög grad i Nicaragua som i höginkomstländer. Oro, depression, kroppliga besvär var vanliga bland dem som rapporterade allvarliga självmordsuttryck. Att ha en vän eller nära släkting som försökt begå självmord var också en viktig faktor.

Förhållandena skilde sig inte mycket mellan Nicaragua och Kambodja, men i det sistnämnda landet rapporterade ungdomar mer av psykiska problem. Könsskillnaderna var små inom respektive land, men vilka faktorer som mest påverkade självmordsuttrycken skilde sig mellan de båda länderna. Därför är det viktigt att självmordsförbyggande insatser tar hänsyn till det kulturella sammanhanget i respektive land.

Unga mäns beslut att försöka begå självmord hängde samman med flera olika faktorer, bland annat frustration över fattiga livsvillkor, traumatisk barndom med instabila familjeförhållanden, svåra ekonomiska villkor men också könsbundna sociala förväntningarna som unga män kan uppleva. Den vårdpersonal som intervjuades upplevde sig sakna kunskap och kompetens för att närma sig ungdomar med psykiska problem och efterlyste ett mer teambaserat och integrerat arbetssätt.

Mer information
Fredagen den 9 december försvarar Claudia Medina, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln den svenska titeln När ingen ser… Studier av självmordsbeteende bland unga i Nicaragua (Engelsk titel: When no-one notices… Studies on suicidal expressions among young people in Nicaragua).

Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal Sal A, by. 23, NUS.
Fakultetsopponent är professor Heidi Hjelmeland, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norge.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-49750

Kontaktinformation
Claudia Obando Medina är doktorand i psykiatri vid Institutionen för klinisk vetenskap och kan nås via e-post: claudia.obando@psychiat.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera