Tema

Invasiva arter lika dyra som övergödningen

Vresros, gråbo, HIV, råtta och spansk skogssnigel – under årens lopp har många främmande arter kommit in i landet, avsiktligt eller oavsiktligt. Dessa så kallade invasiva arter har förorsakat större eller mindre förödelse i vatten, på land och bland människor och djur.

För att kunna utarbeta handlingsplaner för hur dessa arter ska bekämpas, och vilka av dem som vi bör inrikta oss på, underlättar det att veta vad de kostar samhället i nuläget.

Forskare vid SLU i Uppsala har uppskattat kostnaderna för tretton olika invasiva arter i Sverige. Totalt för samtliga dessa arter var kostnaderna mellan 175 och 565 kronor per capita och år, vilket är i samma storleksordning som det svenska programmet mot koldioxidutsläppen eller som åtgärdsplanen mot övergödningen av Östersjön.

Arter som har införts oavsiktligt, t.ex. kräftpest och husmus, orsakar minst tre fjärdedelar av kostnaderna, medan de som ursprungligen införts för att användas på något sätt, t.ex. jättebjörnloka, mink och signalkräfta, bara står för en fjärdedel.

Forskarna jämförde de svenska kostnaderna för de tretton arterna med åtta andra länders beräknade kostnader.

I de flesta länderna  återfanns huvuddelen av kostnaderna inom jordbrukssektorn. Undantag var Kanada, Tyskland och Sverige, där man tar med i beräkningen att de invasiva ogräsarterna har trängt undan de inhemska ogräsen, vilket begränsar skadan i odlingssystemet.

Olikheter i skattningsmetoder mellan länder gör följaktligen dessa jämförelser osäkra. Eftersom risken för fler invasiva arter ökar när klimatet ändras, kommer behovet av kostnadsuppskattningar av det här slaget ändå att öka.

Kontaktinformation
Ing-Marie.Gren@ekon.slu.se 018-67 17 53

Costs of Alien Invasive Species in Sweden, http://ambio.allenpress.com/perlserv/?request=get-document&doi=10.1579%2F0044-7447-38.3.135

Invasiva arter lika dyra som övergödningen

 lästid ~ 1 min