Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 december 2007

Arsenik ökar lungcancerrisken för Rönnskärsanställda

Tidigare decenniers arsenikexponering tillsammans med rökning ökar lungcancerrisken för arbetare vid smältverket Rönnskärsverken utanför Skellefteå. Däremot kan blyexponering inte kopplas samman med ökad risk för lungcancer, enligt den avhandling som Nils-Göran Lundström försvarar vid Umeå universitet 11 december.

Huvudfrågan i avhandlingsarbetet har varit om bly kan orsaka cancer, speciellt lungcancer, hos de exponerade Rönnskärsarbetarna. Många arbetare har inte bara arbetat på blyavdelningar utan också på en rad andra avdelningar under sin anställningstid vid verket, vilket försvårat studien.

Avhandlingen visar att den sammanlagda arsenikexponeringen och rökning är två riskfaktorer för lungcancerutveckling hos primära smältverksarbetare. Blyexponering är dock inte någon statistiskt signifikant riskfaktor. Resultaten utesluter inte att bly kan spela en mindre roll för lungcancerutvecklingen, i så fall troligen genom samverkanseffekter med andra cancerframkallande exponeringar som exempelvis arsenik och rökning.

De studerade och dokumenterade hälsoeffekterna vid smältverket är orsakade av en arbetsmiljö som väsentligt skiljer sig från dagens situation. Modern teknik har på många sätt förbättrat de olika produktionsprocesserna vid metallframställning och därigenom i hög grad reducerat de skadliga exponeringar som arbetarna vid Rönnskärsverken tidigare utsattes för. Därför är cancerrisken idag väsentligt lägre, sannolikt mindre än en tiondel av risken på 1970-talet.

Rönnskärsverken är Sveriges enda primära smältverk för framställning av basmetaller såsom koppar, bly, guld, silver och zink. Smältverket, som började sin verksamhet 1930, byggdes för att bearbeta den malm som bröts i Bolidenområdet.

Tidigt uppmärksammades olika hälsorisker i denna komplexa arbetsmiljö. Den första rapporten om detta kom redan 1937. På 1950-talet kallade man till och med ett sjukdomstillstånd med irritationsbesvär i luftvägsslemhinnorna för Rönnskärssjukan. Därefter har ett stort antal publikationer och flera avhandlingar belyst de konstaterade hälsoeffekterna.

Tisdag den 11 december försvarar Nils-Göran Lundström, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Mortality and Morbidity in Lead Smelter Workers with Concomitant Exposure to Arsenic. Disputationen äger rum kl 09 00 i Sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan. Fakultetsopponent är professor Peter Westerholm, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Nils-Göran Lundström vid Inst för folkhälsa och klinisk medicin, yrkes- och miljömedicin på telefon 090-785 17 01 eller e-post Nils-Goran.Lundstrom@envmed.umu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera