Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 januari 2002

Lokala cancerforskningsfonderdelar ut 15 milj. kr i Umeå

Forskare vid Umeå universitet och Norrlands Universitetssjukhus har beviljats totalt 15 milj. kr för forskning om tumörsjukdomar från Cancerforskningsfonden i Norrland och Lions cancerforskningsfond.

Projektstöd – 3,5 milj. kr
Ett 20-tal forskningsprojekt får stöd med mellan 20 000 och 300 000 kr. En komplett, alfabetisk förteckning över mottagare och projekt finns på
http://www.umu.se/medodont/aktuellt/cancerfonden02.html

PET-kamera – 5 milj. kr
Upp till 5 milj. kr beviljades för positronemissionstomografi (PET), en nukleärmedicinsk metod för att lokalisera och mäta koncentrationen av radioisotoper som tillförts kroppen. Idag har PET-tekniken redan fått klinisk betydelse för att skilja mellan godartade och elakartade tumörer, åskådliggöra en tumörs utbredning och vid behandlingsplanering. Arbetet med att få en PET-utrustning till Umeå har pågått under flera år i en grupp av företrädare för både universitetet och Norrlands Universitetssjukhus. Utdelning av det här fondanslaget förutsätter också annan finansiär. Landstingen i Norra regionen, och särskilt Västerbottens landsting, måste spela en stor roll för att projektet ska kunna förverkligas. Huvudman för PET-projektet är professor Sven-Ola Hietala, diagnostisk radiologi.

Proteinanalys – 0,8 milj kr
Totalt 800 000 kr har avsatts för inköp av en utrustning för att upptäcka och analysera nya proteiner i olika organ och kroppsvätskor. Det kommer att vara till stor nytta för all cancerforskning, men också för forskning rörande andra sjukdomar. Det här anslaget förutsätter också finansiering från annat håll. Huvudman för proteinprojektet är docent Tommy Bergenheim, neurokirurgi.

Tre forskartjänster – 6 milj. kr
Vid stiftelsens senaste sammanträde togs det formella beslutet om att bevilja totalt 6 milj. kr som ett erbjudande till medicinsk-odontologiska fakulteten vid Umeå universitet för inrättandet av tre forskartjänster (lektorer) inom ämnesområdet onkologi med klinisk tjänstgöring vid Norrlands Universitetssjukhus. Avsikten är att ytterligare stärka den akademiska verksamheten i norra Sverige på området tumörsjukdomar och att anslaget ska bli en drivkraft för nyrekrytering av personal till Umeå.

Cancerforskningsfonden i Norrland och Lions cancerforskningsfond, som bildades 1963 resp. 1965, har säte i Umeå och till främsta uppgift att stödja cancerforskningen i norra Sverige, i synnerhet med anknytning till klinisk verksamhet. Medel erhålls genom gåvor, testamenten och aktiv insamlingsverksamhet. För mer information om stiftelserna och anslagen, kontakta ordföranden Göran Granström (tel 090-40546) eller vice ordföranden, professor Roger Henriksson (tel 090-785 29 17 alt 785 28 54, e-post: roger.henriksson@onkologi.umu.se).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera