Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Män som utsatts för psykiskt våld upplever ofta stress, ångest och depression. De riskerar också sämre stöd eftersom de inte vill anmäla eller prata om våldet. Forskare bakom en studie beskriver situationen som en tyst epidemi.

Våld mot kvinnor är ett ämne som uppmärksammas regelbundet, men våld mot män är är ett mindre utforskat område.

En anledning kan vara att män inte vill erkänna eller anmäla att de utsatts för våld, eftersom det kan vara förknippat med skam.

– Det är helt rätt att kvinnovåldet uppmärksammas mer, eftersom det är mycket mer utbrett. Men våld mot män är ett folkhälsoproblem där det behövs mer forskning, säger forskaren Gloria Macassa vid Högskolan i Gävle.

Psykiskt våld vanligare

En studie från Högskolan i Gävle visar att våldsutsatta mäns hälsa ofta är mycket dålig och de upplever mer psykiskt än fysiskt våld. Det här visar också internationell forskning.

– De upplever stress och oro och kan bli deprimerade. De går inte till sjukvården och berättar inte om våldet, utan de lider i tysthet och det påverkar deras psykiska hälsa, vilket kan relateras till självmordstankar och självmord, säger Gloria Macassa.

Tillsammans med forskarkollegor har hon gått igenom folkhälsoenkäter där män svarat att de utsatts för psykiskt våld.

– Det kan handla om förolämpningar, kränkningar och emotionellt våld, vid konflikter i hemmet och i samband med vårdnadstvister. Kvinnan kan till exempel säga att hon ska ta barnen ifrån honom, säger Gloria Macassa.

Män vill inte ses som offer

Sjukvården har svårt att nå männen eftersom de inte anmäler våldet, inte söker hjälp och inte pratar om det.

– Det är en jättestor skam för män att prata om det här och det har att göra med maskulina normer, att det inte är manligt att prata om att man utsatts för våld, särskilt om det är av en kvinna. Studier visar att män inte vill ses som offer, säger Gloria Macassa.

Bävan för att kontakta vården har ofta att göra med en rädsla för att inte bli tagen på allvar och att bli förlöjligad.

– Vi inom folkhälsa och primärvård måste visa mer att vi tar män på allvar och ändra hur vi tänker kring våld mot män, säger Gloria Macassa.

Utbildning inom vården behövs

Hon lyfter fram att frågan behöver vävas in mer i det förebyggande arbetet inom vården. I dag vet sällan våldsutsatta män vart de ska vända sig för att få stöd.

Gloria Macassa anser att läkare och annan sjukvårdspersonal behöver utbildas mer i hur man upptäcker och ger stöd till män som utsatts för våld.

– Vi måste våga fråga. Om en man till exempel är på en mottagning och söker vård för depression, stress eller ångest behöver läkaren fråga om han utsatts för våld.

Hennes studier visar att män som utsatts för psykiskt våld ofta själva bedömer sin hälsa som väldigt dålig.

– Men eftersom de inte pratar om det blir det komplext. Allt våld är viktigt att uppmärksamma, men vi kan inte hantera våld mot män på samma sätt som vi hanterar våld mot kvinnor, säger Gloria Macassa.

Studie:

Interpersonal Violence Is Associated with Self-Reported Stress,Anxiety and Depression amon Men in East-Central Sweden: Results of av Population-Based Survey , Medicina.

Kontakt:

Gloria Macassa, läkare och professor i folkhälsovetenskap och epidemiologi, Högskolan i Gävle, gloria.macassa@hig.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera