Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 december 2014

Ökad spädbarnsdödlighet bland barn till överviktiga kvinnor

Barn löper en ökad risk att dö under det första levnadsåret om mamman är överviktig. Den slutsatsen dras i en studie från Karolinska Institutet som nu publiceras i vetenskapstidskriften BMJ.

I Sverige dör omkring 3 av 1000 barn under sitt första levnadsår. Internationellt sett är det en av de lägsta siffrorna för spädbarnsdödlighet men även i Sverige finns det möjligheter att ytterligare minska spädbarnsdödligheten. En riskfaktor som bör gå att förebygga är kvinnors övervikt.

– Vår forskning visar att barnets risk ökar med ökande övervikt hos mamman. För en enskild kvinna är risken, oavsett vikt, oerhört liten att barnet dör. Att våra resultat ändå har betydelse på befolkningsnivå hänger samman med att övervikt är vanligt bland kvinnor i barnafödande ålder, säger Stefan Johansson, överläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och forskare vid Karolinska institutet.

Studien bygger på uppgifter ur Medicinska födelseregistret och omfattar drygt 1 miljon kvinnor och deras 1,8 miljoner barn födda under åren 1992-2010. I analyserna av detta stora material undersökte forskarna om mammors kroppsmasseindex (BMI) vid inskrivningen på mödrahälsovården var associerat med barns risk att dö under första levnadsåret. Av alla kvinnor var 24 procent överviktiga (BMI 25,0–29,9) och 9 procent led av fetma (BMI 30,0 och uppåt).

Resultatet visade entydigt att ökande BMI var kopplat till ökande spädbarnsdödlighet, från 2,4 fall per 1000 normalviktiga kvinnor (BMI 18,5–24,9) till 5,8 fall per 1000 kvinnor med mest uttalad fetma (BMI 40,0 och högre). Relativt sett var riskökningen måttlig för barn till kvinnor med övervikt (BMI 25,0–29,9) eller lindrig fetma (BMI 30,0–34,9), 25 respektive 37 procent. För kvinnor med mer uttalad fetma (BMI 35,0 och uppåt) var barnets relativa risk fördubblad.

I två tidigare projekt har forskargruppen visat att ökande BMI hos kvinnor ökar risken för att barnet ska födas för tidigt och för syrebrist under förlossningen, två komplikationer som i sig kan leda till att barn avlider.

– När vi undersökte dödsorsaker bland spädbarn såg vi emellertid att flera olika problem låg bakom det samband vi funnit. Förutom för tidig födsel och syrebrist bidrog medfödda missbildningar och nyfödda barns sjukdomar till den högre spädbarnsdödligheten, säger Stefan Johansson.

Forskarna önskar att deras resultat inte oroar kvinnor med ett förhöjt BMI eftersom det trots allt är sällsynt att spädbarn dör i Sverige. Det viktigaste budskapet studien ger är enligt Stefan Johansson betydelsen av ett brett folkhälsoarbete, där ett sundare samhälle med en mer normalviktig befolkning skulle också gagna nyfödda barns hälsa.

– Ett annat viktigt budskap handlar om förlossnings- och neonatalvården. Förlossningar av överviktiga kvinnor, särskilt de med kraftigt förhöjt BMI, ska betraktas som mer riskabla. Vården har här ett ansvar att vara särskilt observanta för att minimera riskerna för både mamma och barn, säger han.

Studien har finansierats genom Karolinska Institutets Distinguished Professor Award (till professor Sven Cnattingius) samt anslag från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Publikation: ”Maternal overweight and obesity in early pregnancy and risk of infant mortality – a population-based cohort study in Sweden”, Stefan Johansson, Eduardo Villamor, Maria Altman, Anna-Karin Edstedt Bonamy, Fredrik Granath, Sven Cnattingius, The BMJ 2014;349:g6572, online 2 December 2014.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera