Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 oktober 2012

Spädbarn som utsätts för luftföroreningar från trafik riskerar försämrade lungor i skolåldern

Barn som bott längs gator med förhöjda halter av luftföroreningar under det första levnadsåret löper en större risk att drabbas av försämrad lungfunktion vid 8 års ålder, visar en ny studie från Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet. Sambanden var särskilt starka för barn med allergi – och pojkar liksom barn med astma föreföll särskilt känsliga.

Studien, som publiceras i vetenskapstidskriften American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, baseras på det så kallade BAMSE-projektet. Den inkluderade mer än 1900 barn i Stockholms län som följts från födelsen till 8 års ålder med upprepade enkäter, lungfunktionsundersökningar och blodprover. Utomhuskoncentrationer av inandningsbara partiklar från vägtrafiken (PM10) beräknades för samtliga adresser till bostäder, daghem och skolor hos barnen med hjälp av spridningsmodeller. Sambanden studerades mellan exponering för luftföroreningar under olika åldrar och lungfunktion vid 8 års ålder.

Resultaten visar att de barn som under spädbarnstiden varit mest utsatta för partiklar från vägtrafiken hade en lägre lungfunktion vid 8 års ålder, motsvarande en genomsnittlig sänkning av utandningsvolymen under en sekund (FEV1) på ca 60 ml. Sänkningen var särskilt uttalad hos barn som var allergiska mot vanliga luftburna allergen och födoämnesallergen, liksom hos pojkar och barn med astma. För de högst exponerade förelåg även en ökad risk att drabbas av en kraftigt nedsatt lungfunktion (mer än 20 procentig sänkning). Exponering för trafikrelaterade luftföroreningar efter det första levnadsåret tycktes dock inte ha någon påtaglig effekt på lungfunktionen.

– Tidigare forskning har visat att barn är särskilt känsliga för de negativa effekterna av luftföroreningar och vår studie tyder på att exponering tidigt i livet kan vara särskilt skadlig, säger professor Göran Pershagen vid Institutet för miljömedicin. Vi följer nu upp barnen vid 16 års ålder för att se om den negativa påverkan på lungfunktionen kvarstår. Redan nu kan dock konstateras att våra resultat talar för att ytterligare åtgärder är nödvändiga för att sänka halterna av luftföroreningar i våra tätorter.

INFORMATION OCH KONTAKT
Studien har finansierats från forskningsrådet FORMAS, Naturvårdsverket och Hjärt-Lungfonden.

Publikation: “Traffic-related air pollution and lung function in children at 8 years of age – A Birth Cohort Study”, Schultz E, Gruzieva O, Bellander T, Kull I, Svartengren M, Bottai M, Hallberg J, Melén E, Pershagen G. , American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, online 12 October 2012.

För frågor, kontakta:
Göran Pershagen, läkare, professor Tel 08-52487460 eller 070-6594479 E-post: Goran.Pershagen@ki.se
Erica Schultz, läkare, doktorand Tel: 073-9156139 E-post: Erica.Schultz@ki.se
Erik Melén, läkare, forskare Tel: 070-6689194 E-post: Erik.Melen@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera