Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 december 2004

Nya forskningsrön om föroreningar i inomhusluften

Luftföroreningar i form av ultrafina partiklar kan vara farliga för människor. Tidigare undersökningar av var partiklarna finns har hållit sig utomhus. Nu visar en studie från Chalmers att en betydande del ultrafina partiklar finns i inomhusluften.

Under senare år har den miljömedicinska forskningen lett till en lång rad rapporter om att ytterst små luftburna småpartiklar, så kallade ultrafina partiklar, kan inverka negativt på människors hälsa. Den övervägande delen av dessa studier har varit helt inriktade på den exponering som sker utomhus. Nu visar Uve Matson vid Chalmers i sitt nyligen avslutade doktorsarbete att en betydande del av befolkningens exponering för de ultrafina partiklarna i praktiken sker inomhus.

Ultrafina partiklar är i storleksordningen ned mot en miljondels millimeter. Avhandlingen visar att exponeringen inomhus för dessa små partiklar skiljer sig från den som sker utomhus. Både koncentrationen och storleksfördelningen skiljer sig åt.

Om det inte finns starka interna källor inomhus, tillförs ändå en stor andel ultrafina partiklar från uteluften. I byggnader med finfilter i ventilationsystemet, exempelvis kontor, avskiljs en betydande andel av dem. I byggnader med interna källor av ultrafina partiklar, exempelvis bostäder och villor, kan dock koncentrationen inne bli avsevärt högre än utomhus.

Ett viktigt resultat från arbetet är slutsatsen att medicinskt inriktade studier av sambandet mellan ultrafina partiklar och ohälsa måste inkludera både utomhusmiljön och inomhusmiljön. Ett annat viktigt resultat är att avhandlingen bidrar till kunskapen om hur man markant kan minska inomhusluftens halt av mycket små luftburna partiklar. Det finns idag möjlighet att skydda människor från den potentiella hälsorisk ultrafina partiklar utgör, och mycket tyder på att man också bör göra det, speciellt då det gäller känsliga personer.

Arbetet utgör alltså en viktig pusselbit för fortsatta medicinska och miljömedicinska studier.

Avhandlingen “Ultrafine Particles in Indoor Air” försvarades vid en offentlig disputation den 10 december på Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Uve Matson, Installationsteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg
Tel 031-772 11 50
e-post: uve matson@bt.chalmers.se

Handledare: Lars Ekberg, Installationsteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg
tel: 031-772 11 63
e-post: lars.ekberg@cit.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera