Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 november 2004

Ny mätteknik underlättar miljöövervakning av luftföroreningar

Ny användarvänlig mätteknik, som ej kräver elektricitet, kan underlätta miljöövervakningen av organiska luftföroreningar. Det visar Hanna Söderström, Umeå universitet, i sin avhandling som hon försvarar den 10 december.

Luftföroreningar är ett av de största miljöproblemen i vårt samhälle. Traditionellt har aktiv luftprovtagning med användning av pump använts vid miljöövervakning av luftkvaliteten. Hanna Söderström, doktorand vid miljökemi, Umeå universitet, presenterar i sin avhandling användningen av semipermeabla membraner, SPMD, för passiv provtagning (ej användning av pump) av organiska miljögifter som polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och polyklorerade bifenyler (PCB) i luft.

Resultaten visade att semipermeabla membran har många fördelar i jämförelse med aktiv luftprovtagning med pump eftersom tekniken är enkel att använda, billigare, ej kräver elektricitet eller underhåll vid provtagning och kan användas på otillgängliga platser. Provtagningen är beroende av vilket ämne som provtas samt vindförhållande på provtagningsplatsen. Två tillvägagångssätt för att minska effekten av vind under provtagning diskuteras i avhandlingen.

I arbetet har semipermeabla membraner använts för att bedöma luftkvaliteten i Sverige, i fem europeiska länder samt inomhus. De har även använts för att bestämma källor till luftföroreningar och betydelsen av exponeringen via luft för upptaget av organiska miljögifter i grödor. I dagsläget används tekniken främst för att detektera skillnader mellan olika provtagningsplatser genom att jämföra upptagen mängd i SPMD istället för att bestämma koncentrationer av ett ämne i luft. Detta har begränsat semipermeabla membraners användning i miljöövervakningsprogram. Ett sätt att beräkna koncentrationen av ett ämne i luft är att bestämma med vilken hastighet ämnet tas upp i membranet. I framtida arbeten är det därför viktigt att bestämma dessa hastigheter för så många ämnen som möjligt så att ämneskoncentrationer i luft kan bestämmas. I detta arbete presenteras provtagningshastigheter för en rad PCB-föreningar.

Fredagen den 10 december försvarar Hanna Söderström, miljökemi, kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Semipermeable membrane devices as integrative tools for monitoring nonpolar aromatic compounds in air. Svensk titel: Semipermeabla membraner som integrerande mätverktyg vid miljöövervakning av opolära aromatiska föreningar i luft.
Disputationen äger rum kl. 10.00 i hörsal KB3B1 i KBC, Umeå universitet.
Fakultetsopponent är Associate professor Jochen F. Müller, National Research Centre of Environmental Toxicology (EnTox), University of Queensland, Australia.

Hanna Söderström är född och uppvuxen i Älvsbyn, flyttade till Umeå 1997 och har en fil. Mag. i miljökemi vid Umeå universitet.

Hanna Söderström nås på miljökemi, Umeå universitet:
Tel: 090-786 9339
E-post: hanna.soderstrom@chem.umu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera