Träd med gula blommor
Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det tropiska träslaget ipê är populärt för att bygga exklusiva trädäck och uteplatser. Men en studie visar att en mycket stor del av virket kan ha avverkats olagligt.

Efterfrågan på det exklusiva träslaget Ipê har ökat stadigt de senaste åren. Framför allt finns stort intresse i Europa, USA och Kanada.

Det är ett av världens hårdaste träslag och anses därför passa bra för att bygga altaner, uterum, trappor eller bryggor.

Nästan all ipê kommer från Brasilien, där exportvolymen ökat med över 75 procent under det senaste decenniet. Utvecklingen innebär en ökad risk för illegal avverkning, och ipê är numera med på Cites* lista över arter som hotas av överexploatering till följd av av internationell handel.

– Vissa produkter från regnskogen är mer värdefulla och därför mer utsatta för illegal avverkning. Ipê återfinns på toppen av den listan. Samtidigt växer ipê-träd långsamt, vilket gör att återväxten tar lång tid. Risken för utrotning är påtaglig, och idag finns inga säkra siffror på mängden återstående träd och vilken skada på beståndet som redan är gjord, säger Caroline Franca som forskar om fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola.

*Cites, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, är en internationell överenskommelse mellan länder. Syftet är att säkra att handel av varor inte hotar vilda djur och växter.

Avverkning kan ha gjorts olagligt

Nu visar en studie att mer än tre fjärdedelar av all ipê från delstaten Pará i Brasilien – som står för det mesta av produktionen – kan ha avverkats olagligt under perioden 2009-2019.

– Studien avslöjar var i kedjan de största riskerna finns. Den kan bli ett verktyg för att motverka den illegala avverkningen, säger Caroline Franca.

I studien har forskarna analyserat omfattande datamängder för att kartlägga var i försörjningskedjorna påtagliga risker finns för att avverkningen har skett på olagligt sätt.

– I studien ser vi exempelvis att 16 procent av den ipê som hamnar på marknaden är avverkad utan korrekta tillstånd, och att markägare hävdar att de avverkat mer ipê på sin mark än vad som rimligtvis borde ha funnits på uppgivna ytan. Vi visar också att det finns mer trä i omlopp än vad de officiella produktionssiffrorna anger, säger Caroline Franca.

Påverkar regnskog och samhälle

Avverkningen av timmer i Amazonas påverkar inte bara närmiljön och regnskogens ekologiska mångfald. Den orsakar också koldioxidutsläpp som är lika stora som de från fullständig avskogning, enligt Carolina Franca som också lyfter fram andra problem:

– Vi vet att illegal avverkning orsakar omfattande skador på skogen, och dessutom är kopplad till organiserad brottslighet, konflikter och förstörelse av lokalsamhällen som är beroende av skogen.

Hon hoppas att forskningsresultaten kan bidra till en ökad medvetenhet om omfattningen av den illegala avverkningen, såväl bland beslutsfattare och aktörer i leverantörskedjan som hos konsumenter.

Efterfrågan på ipe har ökat under de senaste åren. Materialet används bland annat i trädäck.

Så kan konsumenter få bättre koll

Minst två tredjedelar av arterna som exporterades som ipê från Amazonasregionen 2017-2021 finns med på internationella naturvårdsunionens, IUCN, lista över arter som hotas av utrotning.

Men hur ska man som konsument kunna avgöra om ett träd är hotat eller att avverkningen gått rätt till?

Det finns en certifiering för hållbart producerat virke, FSC*, som kan fungera som en vägledning för konsumenter som vill undvika att handla icke-hållbart eller illegalt avverkat virke.

Men oavsett om virket har en FSC-certifiering är det viktigt att ställa några grundläggande frågor innan man köper tropiska trädslag.

– Var exakt kommer virket från? Finns dokumentation på virkets ursprung och väg genom produktionskedjan? Som konsument har du större möjlighet att fatta ett välgrundat beslut om du får svar på de frågorna, säger forskaren Caroline Franca.

*FSC, Forest Stewardship Council, arbetar för att världens skogar ska brukas mer hållbart. Med FSC-kontrollerat virke begränsas risken att virket kommer från oacceptabla källor, till exempel olagligt avverkat virke eller virke från skogar med hotade höga bevarandevärden.

Avverkningen i Amazonas minskar

Nya siffror från brasilianska myndigheter visar att avskogningen i Amazonas nästan har halverats under 2023, jämfört med året innan. Brasiliens president Lula da Silva var också drivande när åtta sydamerikanska länder i augusti 2023 skapade en allians, den så kallade Belem-deklarationen, för att bekämpa avskogningen av Amazonas.

– Belem-deklarationen är ett välkommet uttryck för att det finns en förnyad politisk vilja att minska avskogningen, säger Martin Persson, biträdande professor vid Chalmers.

Men han betonar också att faran långt ifrån är över, och att deklarationen i sig inte kommer leda till förändring.

– För att minska avskogningen och skogsdegraderingen krävs konkreta politiska åtgärder. Och det vi pekar på i vår studie är att det redan idag finns data och information som kan användas av myndigheter för att komma åt dem som avverkar skog illegalt, säger Martin Persson.

Vetenskaplig studie

Quantifying timber illegality risk in the Brazilian forest frontier, Nature Sustainability.

Kontakt:

Caroline Sartorato Silva Franca, doktorand, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers, caroline.franca@chalmers.se

Martin Persson, biträdande professor vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola, 031-772 21 48, martin.persson@chalmers.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera