Två forskare ombord ett fartyg med en vattenprovtagare.
Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Farliga kemikalier som PCB har förbjudits men finns kvar i naturen. Nu har forskare hittat miljögiftet i bottenprover på 8 000 meters djup i Stilla havet.

Många miljögifter är långlivade och det tar därmed lång tid innan de bryts ner i miljön. Det innebär också att de kan transporteras långa sträckor och spridas till områden som ligger långt från platsen där gifterna släpptes ut. PCB är ett sådant kemiskt miljögift.

PCB användes i stora mängder från 1930-talet till mitten av 1970-talet, då det i stort sett förbjöds över hela världen. Men det finns fortfarande kvar och cirkulerar i miljön.

Prover på Stilla havets botten

I en ny studie har forskare vid Stockholms universitet analyserat bottenslam från olika djup i Atacama-graven i Stilla havet. Forskarna har tagit prover på djup ner till 8085 meter och funnit PCB.

– Atacama-graven ligger i ett område med relativt hög produktivitet av plankton i ytvattnet, vilket leder till transport av organiskt material ner till havsdjupets bottenslam när planktonen dör. När plankton och annat organiskt material sjunker till botten för det med sig miljögifter som gärna binder till fett och organiskt kol, säger forskaren Anna Sobek vid Stockholms universitet.

Utanför Perus kust finns den djupa Atacama-graven.

Atacama-graven

Havsdjupet sträcker sig cirka 4 200 kilometer längs med Perus och Chiles kuster. Atacama-graven har som mest ett djup på drygt 8 000 meter.

PCB kan anrikas i havsdjupet

Miljön i en djuphavsgrav är speciell. Graven fungerar som en samlingsplats för nedfallande dött organiskt material, både från vattenpelaren och via skred på havsbotten.

I djuphavsgraven ansamlas därför mycket organiskt kol som består av exempelvis döda plankton. Där finns också ett aktivt mikrobiellt samhälle som bryter ner det organiska materialet.

– I vår studie såg vi att bottenslammet på de djupaste platserna i Atacama-graven hade en lägre andel av lättnedbrutet organiskt kol. Vi såg också att i bottenslam djupare ner i graven var det högre koncentrationer av PCB per gram organiskt kol. Det är en effekt av att slammets organiska kol bryts ner, men PCB som är mer långlivade finns kvar och kan därför anrikas, säger Anna Sobek.

Dåligt med data från havsgravar

Det finns hittills inte mycket data om miljögifter i djuphavsgravar. Två tidigare studier har visat förvånansvärt höga koncentrationer av PCB och liknande miljögifter i djur som lever i bottenslammet.

– I framtida studier kommer vi att studera även upptag i bottenlevande djur för att försöka förstå hur miljögifter sprids och kan påverka näringsväven i havets djuphavsgravar. Vi kommer också att studera hur det mikrobiella samhället i djuphavsgraven eventuellt kan bidra till nedbrytning av vissa miljögifter, säger Anna Sobek.

Mer om miljögiftet PCB

PCB är ett samlingsnamn för 209 olika giftiga och svårnedbrytbara ämnen, så kallade polyklorerade bifenyler. Det användes tidigare i byggnader, till exempel i fog- och golvmassa, transformatorer, kondensatorer, men också i färger och plaster.

Kemikalierna är skadligt för människa och miljö. PCB lagras i fettvävnaden hos levande varelser. Halterna blir därför högst hos djur som befinner sig i toppen av näringskedjan. Särskilt djur som äter fisk är drabbade.

Källa: Naturvårdsverket

Bakom studien står forskare vid Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Syddansk universitet, Århus universitet, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology och Tokyo University of Marine Science and Technology.

Vetenskaplig studie:

Organic matter degradation causes enrichment of organic pollutants in hadal sediments, Nature Communications.

Kontakt:

Anna Sobek, professor i miljökemi vid Stockholms universitet.
anna.sobek@aces.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera