Pojke sitter med nedböjt huvud
Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En fjärdedel av föräldrarna i en studie har använt någon form av våld mot sina barn. Forskare lyfter nu vikten av förebyggande insatser och stöd.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på regeringens uppdrag genomfört en undersökning om föräldraskap, våld och stöd.

I den nationella kartläggningen har nästan tusen föräldrar till barn i åldern 1–12 år svarat på frågor om våld mot sina barn, partnervåld och attityder till våld i uppfostringsfrågor. De har också svarat på frågor om ekonomi, hälsa och föräldraskap.

– Våld mot barn går att förebygga. Genom mer kunskap om förekomst, samt risk- och skyddsfaktorer kan relevanta förebyggande åtgärder sättas in, säger forskaren Carolina Jernbro som är ansvarig för studien och fortsätter:

– I och med att samhället kontinuerligt förändras är det viktigt att uppföljningar av förekomsten av våld mot barn i Sverige genomförs regelbundet för att se om våldet ökar eller ändrar karaktär och för att söka ny kunskap kring risk- och skyddsfaktorer.

Psykiskt våld är vanligast

Studien visar att dålig ekonomi, riskbruk av alkohol och föräldrarnas utsatthet som barn, eller våld i nära relation, ökar risken för våld mot barn.

En fjärdedel av föräldrarna hade använt någon form av våld mot sina barn under det senaste året.

Psykiskt våld och försummelse är de vanligaste formerna av våld som föräldrar använder. Det kan till exempel innebära hot om fysiskt våld mot barnet. Föräldrar kan också hota att lämna bort eller låsa barnet ute från hemmet, slå sönder eller kasta något framför barnet.

Mer om studien:

I undersökningen ”Föräldraskap, våld och stöd – en nationell kartläggning” svarade 985 av 4000 slumpmässigt valda föräldrar till barn upp till tolv års ålder på frågor i en webbenkät.

Oklart vilket stöd som finns

En annan studie fokuserar på föräldrars erfarenheter när ett barn har utsatts för våld eller sexuella övergrepp av en jämnårig, en partner till föräldern eller en förälder. I studien genomfördes intervjuer med 14 föräldrar om deras erfarenheter av stöd.

Resultatet visar ett stort behov av en tydlig insatskedja och stödinsatser till barnen – något som påfallande ofta saknades.

– Det var vanligt att föräldrarna uttryckte en brist på kunskap kring vilket stöd som fanns tillgängligt för dem och deras barn, säger Carolina Jernbro.

Många osäkra på stöd

Det vanligaste var att föräldrarna hade hört talas om Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, och sökte stöd där. När de avvisade därifrån visste inte föräldrarna vart de skulle vända sig.

Carolina Jernbro lyfter fram vikten av att tidigt kunna identifiera föräldrar för att kunna stötta dem redan när barnen är mycket små.

– Det är tydligt att föräldraskapsstöd behövs, både riktat och generellt. Var femte förälder i studien hade haft behov av professionellt stöd i föräldraskapet, framför allt föräldrar som hade ett barn med funktionsnedsättning och ensamstående föräldrar, säger Carolina Jernbro.

Enligt Barnkonventionen ska barn skyddas från alla former av våld och de har rätt till insatser vid behov.

Rapporter:

Föräldraskap, våld och stöd – en nationell kartläggning

När ett barn varit utsatt för våld

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera