Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Delirium, eller akut förvirringstillstånd, är ett vanligt tillstånd för äldre hjärtopererade patienter. Delirium kan vara både en skrämmande och obehaglig upplevelse, men också öka risken att senare drabbas av demens, enligt en avhandling vid Umeå universitet.

I sin avhandling har Helena Claesson Lingehall, som är doktorand vid Institutionen för omvårdnad, studerat postoperativt delirium hos äldre patienter över 70 år som genomgått hjärtoperation. Resultaten i avhandlingen visar att av de 142 patienter som genomgick hjärtoperation drabbades 55 procent av postoperativt delirium.

Delirium är ingen sjukdom utan ett neuropsykiatriskt syndrom som i värsta fall kan leda till lidande för patienter lång tid efter en hjärtoperation. Vid hembesöket ett år efter operationen kunde deltagarna som diagnostiserats med delirium i detalj beskriva sina mardrömmar, sårbarhet och skörhet under vårdtiden.

– Omvårdnadspersonalen har en central roll för att upptäcka och behandla delirium. Men kompetens och kunskaper inom alla vårdprofessioner är viktiga för att kunna förebygga, upptäcka och behandla postoperativt delirium, och därmed lindra det lidande som syndromet kan orsaka, säger Helena Claesson Lingehall.

Faktorerna bakom postoperativt delirium
Under en femårsperiod efter operationen hade 26 procent (30/114) av de patienterna som kunde följas upp utvecklat en demenssjukdom. Förutom nedsatt kognitiv förmåga före operationen var förekomsten av postoperativt delirium en faktor som ökade risken för demens. Av de 30 patienter som drabbades av demens hade 26 diagnostiserats med delirium under vårdtiden.

I avhandlingen identifieras både bakomliggande och utlösande faktorer som utgör en ökad risk för att utveckla postoperativt delirium. Till de bakomliggande faktorerna hörde hög ålder, diabetes och magkatarr eller magsår. Utlösande faktorer var en ökad vätsketillförsel under operationen, tiden som patienten spenderat i respirator, förhöjd kroppstemperatur och förhöjd natriumkoncentration i blodet på intensivvårdsavdelningen.

I avhandlingen utvärderades ett skattningsinstrument för att upptäcka postoperativt delirium. Den svenska versionen av skattningsinstrumentet Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) visade sig vara effektiv för att upptäcka hyperaktivt delirium, men missade däremot många fall av den vanligare formen hypoaktivt delirium.

Skatta kognitionen före operation
Hypoaktivt delirium upptäcktes däremot mer effektivt med hjälp av en sammanvägning av instrumenten Mini Mental State Examination (MMSE), som skattar kognition, och Organic Brain Syndrom Scale (OBS), som skattar delirium. Enligt avhandlingen behöver Nu-DESC förmodligen kombineras med ett kognitiv test för att kunna bättre upptäcka hypoaktivt delirium.

– För att undvika postoperativa komplikationer såsom delirium och upptäcka eventuella tidiga demenssymtom bör patienternas kognitiva funktion skattas före operationen. Delirium bör också skattas kontinuerligt under vårdtiden och de som drabbats bör följas upp efter hemgång. Därför är viktigt att all vårdpersonal som kommer i kontakt med hjärtopererade patienter har kunskap om delirium, säger Helena Claesson Lingehall.

Avhandlingen bygger på en studie med 142 patienter gjord 2009-2014. Samtliga patienter var vid operationstillfället över 70 år och genomgick hjärtoperationer med hjärt-och lungmaskin vid Thoraxkirurgiska kliniken vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Patienternas tillstånd skattades före operationen, på dag ett och dag fyra efter operationen, samt vid hembesök utförda ett-, tre- och fem år efter operationen.

DELIRIUM
Delirium är ett neuropsykiatriskt syndrom som kännetecknas av förändrad kognitiv förmåga, en förändrad medvetandenivå och utvecklas under en kort tidsperiod. Syndromet har alltid en bakomliggande orsak. Delirium kan klassificeras som hypoaktivt, hyperaktivt eller en blandform. Delirium efter hjärtkirurgi kan öka risken för komplikationer som exempelvis förlängd vårdtid, fall, försämrad livskvalité, nedsatt kognitiv förmåga samt mortalitet. Vårdpersonal har ofta svårt att upptäcka patienter med delirium om inte ett skattningsinstrument används rutinmässigt.

Helena Claesson Lingehall är från Skellefteå. Förutom sina doktorandstudier arbetar hon som anestesisjuksköterska på Hjärtcentrum thoraxoperation vid Norrlands universitetssjukhus Umeå.

Avhandlingen:
Fredagen den 15 april försvarar Helena Claesson Lingehall, Institutionen för omvårdnad, sin avhandling med titeln: Akut förvirringstillstånd (delirium) hos äldre personer som genomgått hjärtkirurgi – riskfaktorer, demens, patienternas erfarenheter och skattningsinstrument. (Engelsk titel: Delirium in older people after cardiac surgery – risk factors, dementia, patients’ experiences and assessments). Fakultetsopponent: Professor Anna-Karin Edberg, Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i Kristianstad. Huvudhandledare: Docent och universitetslektor Birgitta Olofsson. Disputationen äger rum kl. 09.00 i Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå universitet.

För mer information:
Helena Claesson Lingehall, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet Telefon: 090-786 9875; 072-588 1844 E-post: helena.lingehall@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera