Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 maj 2015

Socialt stöd viktigt för arbetsförmågan hos kvinnor med fibromyalgi

Ett gott stöd från omgivning, chefer och arbetskamrater är, tillsammans med välfungerande strategier för att hantera sin smärta, viktiga faktorer för att kvinnor med fibromyalgi ska kunna arbeta.

Fibromyalgi karaktäriseras av långvarig smärta, trötthet, oro, nedstämdhet och nedsatt fysisk kapacitet. I många fall gör symtomen det svårt att klara sitt arbete: enligt internationella rapporter arbetar bara mellan 34 och 77 procent av alla kvinnor med fibromyalgi.

En avhandling vid Sahlgrenska akademin visar att de som arbetar rapporterar både en bättre hälsa och mindre besvär med smärta, trötthet och stelhet än de kvinnor med fibromyalgi som inte arbetar.

Den ensidigt viktigaste faktorn för att arbeta är smärta, där mindre upplevd smärta ökar sannolikheten för att vara i arbete.

Doktoranden Annie Palstam har intervjuat kvinnor med fibromyalgi om vilka faktorer som är viktigast för att kunna arbeta. Enligt intervjuerna var arbetets betydelse, vilka strategier de använder för att hantera sin arbetsdag och sitt arbetsliv, en god arbetsmiljö och ett bra socialt stöd utanför arbetet viktiga faktorer för att kunna fortsätta arbeta på lång sikt.

– Både den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön är viktig för att kvinnor med fibromyalgi ska kunna fortsätta arbeta. I stor utsträckning är det chefen, arbetskamraterna och organisationen som skapar förutsättningarna för en hållbar arbetssituation, säger Annie Palstam:

– Gemensamt för de kvinnor som orkar arbeta är att de använder både egna inre och yttre resurser för att hantera balansgången mellan en sund arbetssituation och risken för fysisk och mental överbelastning.

En bidragande orsak till nedsatt arbetsförmåga och sjukskrivning vid fibromyalgi är nedsatt fysisk kapacitet i förhållande till arbetets krav. I avhandlingen utvärderas ett personcentrerat styrketräningsprogram, som genom succesivt ökad belastning visade sig förbättra muskelstyrka, hälsostatus, smärtintensitet och smärthantering och därmed öka deltagandet i vardagsaktiviteter.

– Träning inriktad på att förbättra fysisk kapacitet är förknippad med svårigheter på grund av aktivitetsutlöst smärta. När vi testade vårt styrketräningsprogram fick vi bara enstaka rapporter om negativa effekter och mycket få avhopp relaterade till ökad smärta, vilket tyder på att detta träningsprogram fungerar bra, säger Annie Palstam.

– Detta är ett särskilt viktigt resultat för de kvinnor som har ett fysiskt belastande arbete, där vi ser att handstyrkan har stor betydelse för deras upplevda ansträngning i arbetet.

En annan av avhandlingens slutsatser är att arbetsförmågan hos kvinnor med fibromyalgi kan ökas genom att arbetssituationen anpassas till individen, till exempel genom förändrade arbetsuppgifter och arbetstider.

Avhandlingen Aspects of work and health in women with fibromyalgia försvarades vid en disputation den 31 mars.

Länk till avhandling:

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/37533

Kontaktinformation
Annie Palstam, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och Göteborgs Centrum för personcentrerad vård (GPCC) 031 342 47 22 0701 421 361 annie.palstam@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera