Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 december 2006

Självmordsbeteende bland unga i Nicaragua – hur stort är problemet och vilka orsaker kan finnas?

Kaotiska familjeförhållanden, brist på tillitsfulla kontakter och känslor av skam och skuld. Det är viktiga faktorer i den modell för unga flickors väg fram till självmordsförsök som Andrés Herrera Rodríguez mejslat fram i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 14 december.

Självmord bland unga är ett ökande problem i många länder och man räknar med att minst 100 000 unga människor tar sitt liv varje år. Självmord är en av de vanligaste orsakerna till död bland unga människor. För varje självmord räknar man med att det sker minst 10 självmordsförsök och minst en miljon unga gör ett självmordsförsök varje år. De flesta studier av självmordsbeteende kommer från rika länder och man vet lite om detta problem i utvecklingsländer.

Andrés Herrera Rodríguez avhandlingsarbete baseras på studier gjorda i staden León i Nicaragua. Syftet med avhandlingsarbetet har varit att undersöka hur vanligt det är bland unga med självmordsbeteenden; självmordsförsök, självmordsplaner, tankar på självmord och dödslängtan. Ett ytterligare syfte har varit att undersöka unga människors attityder till självmord, faktorer som kan tänkas påverka attityder och hur attityder kan tänkas påverkas av t.ex. upplevelser av självmordsbeteende från andra i omgivningen.

I den första studien i avhandlingen intervjuades alla individer som efter självmordsförsök kom till det enda allmänna sjukhuset i León, en universitetsstad med omkring 100 000 invånare. Unga flickor dominerade starkt bland de som lades in under de tre år studien varade och självmordsförsök var nästan tre gånger så vanligt bland flickor som bland pojkar. En vanlig metod vid självmordsförsöket var intag av ogräs- och insektsbekämpningsmedel s.k. pesticider. Förgiftning med pesticider innebär hög risk för dödlighet.

För att få en djupare förståelse av bakgrunden till självmordsförsök gjordes djupintervjuer med några flickor som gjort ett självmordsförsök. Ur de kvalitativa analyser som gjordes av intervjuerna, växte en modell fram som beskriver vägen till ett självmordsförsök för unga flickor. Modellen beskriver strukturella förutsättningar, utlösande faktorer och känslor av skam och skuld som lett fram till deras självmordsförsök. Kaotiska familjeförhållanden, brist på tillitsfulla kontakter och krossade drömmar om ett bättre liv spelar en viktig roll.

Den tredje studien som lett fram till två publicerade artiklar var en befolkningsbaserad studie bland omkring 300 unga människor i León som var utvalda från en studiebas representativ för Leóns befolkning. Deltagarna i studien intervjuades om vilka självmordsbeteenden de haft under det senaste året och vilken kontakt de haft med självmordsbeteende hos andra personer. Vidare fick de besvara ett frågeformulär om attityder till självmord. I befolkningsstudien rapporterade nästan hälften av alla ungdomar något självmordsbeteende under det senaste året. Nära hälften av ungdomarna rapporterade något slags självmordsbeteende under det senaste året och omkring 2% hade gjort ett självmordsförsök. I befolkningsstudien såg man knappt några könsskillnader.

Unga flickor som varit exponerade för självmordsbeteende hos andra uppvisade själva mer självmordsbeteenden och det tycktes också påverka deras attityder till självmord. Ungdomarna hade i allmänhet en otillåtande inställning till självmord men de var positiva till möjligheten att förhindra självmord och gav också exempel på preventiva åtgärder. I de vetenskapliga arbetena i avhandlingen diskuteras det komplexa sambandet mellan attityder, upplevelser och egna självmordsbeteenden.

Torsdagen den 14 december försvarar Andrés Herrera Rodríguez, läkare från Nicaragua, sin avhandling: Heaven can wait. Studies on suicidal behaviour among young people in Nicaragua. Svensk titel: Himlen kan vänta. Studier av självmordsbeteende bland unga i Nicaragua. Disputationen äger rum kl 09.00 i föreläsningssalen, plan 0, psykiatriska kliniken Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är Wolfgan Rutz, divisionen för psykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Andrés Herrera på e-post andres.herrera@psychiat.umu.se eller mobiltelefon 070-272 47 78. Andrés Herrera är spansk- och engelsktalande.

För frågor på svenska hänvisas till handledaren Gunnar Kullgren, professor i psykiatrisk epidemiologi. Han nås på e-post gunnar.kullgren@psychiat.umu.se eller mobiltelefon 070-543 65 07.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera