Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 mars 2004

Praktik i arbetslivet – en självklar väg till integration för invandrare?

Svenska tjänstemän som ordnar praktik för nyanlända invandrare kan ha ganska olika föreställningar om vad praktiken har för syfte enligt en ny rapport från IFAU. Praktiken står inte alltid i relation till personernas tidigare yrkeserfarenheter. Det kan finnas en risk att den leder till en “inlåsning” i okvalificerade arbetsuppgifter och bidrar till en framtida etnisk delning av arbetsmarknaden.

Praktik i arbetslivet beskrivs i många program och projekt som viktig för integration i det svenska samhället. Resultaten av den här studien antyder att det kan finnas yrkesspecifika föreställningar om vad praktik för invandrare är och ska vara. De situationer där svenskläraren, socialarbetaren och arbetsförmedlaren möter personer som i vuxen ålder flyttat till Sverige ser mycket olika ut. Därför drar de olika slutsatser om vilka “behov” en praktikplats ska tillgodose. Svensklärarna ser framför allt praktiken som ett komplement till språkundervisningen, socialarbetarna hoppas att deras klienter ska “komma igång” och arbetsförmedlarna förväntar sig att praktiken ska kunna leda till anställning eller åtminstone ge referenser för framtida jobbsökande.

Arbetsgivare som erbjuder praktikplatser kan känna stor ambivalens: handlar det om att ställa upp med en praktikplats för att vara hygglig eller för att kunna rekrytera framtida arbetskraft?

De praktikuppgifter som varit aktuella i den här studien har sällan haft någon anknytning till praktikanternas yrkeserfarenheter. Tidigare forskning har påvisat tendenser till etnisk skiktning av arbetsmarknaden med den invandrade befolkningen hänvisad till de mest okvalificerade jobben. Frågan är om en sådan skiktning kanske börjar redan på praktikstadiet.

Bakgrund och metod
Flera olika institutioner, som man som invandrare kommer i kontakt med, ordnar praktik i arbetslivet: kurser i Svenska för invandrare (Sfi), socialförvaltningar, arbetsförmedlingen, ideella organisationer m fl. Praktik ses som en integrationsfrämjande åtgärd.

I den här aktuella studien har fyra olika yrkesgrupper: svensklärare, socialarbetare, arbetsförmedlare och praktikarbetsgivare fått fylla i en enkät med frågor om hur de ser på praktik i arbetslivet. De har fått ge sin syn på praktikens syfte, omfattning i tiden, när det är dags att börja praktik, vad praktiktiden ska innehålla, hur en bra praktikplats ska se ut och vad som är viktigt när man bor i Sverige. En mindre grupp invandrade personer som själva varit praktikanter har intervjuats om sina erfarenheter.

Studien har gjorts i Stockholmsområdet och resultaten är inte generaliserbara till hela landet eller alla yrkesföreträdare som anordnar praktik. Resultaten är dock av sådan natur att de manar till eftertanke. IFAU-rapporten Föreställningar om praktik som åtgärd för invandrares integration och socialisation i arbetslivet är skriven av Elsie C Franzén och Lennart Johansson.

Kontaktinformation
Vill du veta mer. Kontakta Elsie C Franzén på telefon 073-182 26 95 eller via e-post elsie@ped.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera