Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 december 2000

Depression hos äldre leder till självmord

I Sverige tar ungefär 400 personer som är över 65 år livet av sig varje år.Detta motsvarar en fjärdedel av alla självmord som äger rum i landet.Resultat från forskningsprojektet 2Självmord hos äldre2 visar att de flestaäldre människor som begår självmord lider av en psykisk sjukdom, oftastdepression.

Nittiosex procent av individerna i självmordsgruppen led av någon psykisk
sjukdom. Detta kan jämföras med 18 procent i kontrollgruppen. Depression var
en mycket stark riskfaktor för självmord, i synnerhet återkommande
depression.

Neurologiska besvär, syn- och hörselnedsättning samt cancer var också
riskfaktorer för självmord men beträffande betydelsen av kroppslig sjukdom
fanns en könsskillnad – kroppslig sjukdom utgjorde en riskfaktor för män men
ej för kvinnor.

Av de livshändelser som studerades utgjorde relationsproblem och
ensamhetskänslor de främsta riskfaktorerna. Högre utbildning, ett aktivt
föreningsliv och en aktiv hobby var faktorer som var kopplade till en
minskad risk för självmord.

Hos nästan tre fjärdedelar av suicidfallen hade de anhöriga under det sista
levnadsåret uppfattat signaler om livströtthet, dödsönskan eller
självmordstankar. Drygt en tredjedel hade förmedlat någon form av
självmordstankar till sin doktor under sista levnadsåret. Jämfört med
tidigare studier hade förhållandevis många läkare uppmärksammat depression
hos de patienter som sedan tog sina liv. I hälften av de studerade fallen
hade antidepressiva läkemedel och litium skrivits ut någon gång under året
före självmordet.

Att personer i hälften av de undersökta fallen behandlades för depression
vid tiden för självmordet väcker frågor kring behandlingens optimala
utformning. Det kan ta längre tid för läkemedel att verka hos äldre och det
är därför särskilt viktigt med stödjande insatser under de första
behandlingsmånaderna.

Med förbättrad läkemedelsbehandling och med individorienterat psykosocialt
stöd kan den äldre deprimerade återfå livslusten och känna att tillvaron är
meningsfull även under livets höst.

Leg läkare Margda Waern,
Tel arbete 031-342 21 64, Tel hem 031-29 65 33, Fax 031-82 81 63,
E-post: margda.waern@neuro.gu.se.

Handledare: Prof Jan Beskow tel 0709-640561
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Göteborgs universitet, sektionen
för psykiatri, Institutionen för klinisk neurovetenskap.
Avhandlingens titel: Suicide in late life
Avhandlingen försvarades den 24 november.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera