Vuxna personer sitter runt ett bord med laptops, tittar på kvinna vid vit tavla
Bild: Jason Goodman, Unsplash
Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Lärare som jobbar ihop, systematiskt. Och en undervisning som anpassas så att alla elever kan ta till sig den. Det bäddar för framgång i skolan, enligt forskning från Malmö universitet.

Balli Lelinge, som nyligen disputerade i pedagogik, har forskat om hur skolundervisning kan fungera inkluderande, så att alla barn hänger med.

I det arbetet har han undersökt hur lärare på en grundskola upp till årskurs fem arbetade med ett par specifika undervisningsmodeller under två år.

Det viktiga i dessa modeller, “Lesson study” och “Learning study”, är att lärare arbetar tillsammans, systematiskt. De jobbar med planering, genomförande, utvärdering och revidering i ett slags cykliskt förlopp.

Innehållet står i centrum

En viktig del är också att sätta undervisningens innehåll och lärandesituationen i centrum. Man fokuserar på att göra undervisningsinnehållet tillgängligt för alla elever, istället för att enbart fokusera på enskilda elevers behov av särskilt stöd eller extra anpassningar. Det är en fråga om att göra undervisningen inkluderande, istället för exkluderande.

När lärarna alltmer kunde anpassa undervisningen till gruppen, istället för att fokusera på enskilda individer, verkade också individuella behov för specifik anpassning minska, enligt forskningen.

Organisationerna måste ses över

Samarbetet gynnas av en kultur där lärarna har ökad respekt för varandras kompetenser.

– Det behövs också mer återkoppling mellan lärarna, och mellan lärarna och eleverna. Inte bara ibland utan schemabundet. Och det är inte förstelärare som driver arbetet, utan det gör alla, säger Balli Lelinge.

Det är viktigt att lärare i högre utsträckning kan arbeta i lärarlag och inte endast besöka varandras klassrum då och då, fortsätter han.

– För att lärarna ska kunna arbeta så här krävs att organisationerna ses över och att lärare aktivt kan ta stöd i metoderna.

Att jobba så här skapade en arbetssituation där samarbete var det normala, enligt lärarna i Balli Lelinges forskning.

– Nästan hälften av lärarna uppgav att de hade fått en samarbetande kultur från att bara ett fåtal hade den upplevelsen från början, säger han.

Avhandling:

Kollaborativ professionell utveckling för innehållsinkluderande undervisning: praktikutvecklande klassrumsforskning, Balli Lelinge

Kontakt:

Balli Lelinge, Malmö universitet
balli.lelinge@mau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera