Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det är högre andel manliga än kvinnliga chefer som har negativ attityd till medarbetare som lider av depression. Negativiteten ökar ju högre chefsroll man har, oavsett kön. Båda könen upplever sig också stressade över att ha anställda som är deprimerade.  

Studien, som är publicerad i BMC Public Health, bygger på en webbaserad enkät och omfattar  2 663 chefer varav 901 kvinnor och 1 762 män. Studien tar specifikt sikte på attityder till depression, en mycket vanlig psykisk sjukdom.

Resultaten visar att 24 procent av de manliga deltagarna, chefer på olika nivåer och i olika typer av företag och organisationer, hade negativ attityd till depression. Motsvarande andel för de kvinnliga cheferna i studien var tolv procent.

Monica Bertilsson är universitetslektor i folkhälsovetenskap vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och projektansvarig för studien:

– Vi blev förvånade över att skillnaderna mellan kvinnliga och manliga chefer kvarstod även efter att vi i våra statistiska analyser kontrollerat för andra faktorer som chefernas utbildning, vilken typ av arbetsplats de var på, hur länge de varit chefer och om de hade erfarenhet av medarbetare med depression, säger hon.

Kan påverka vid anställning

Skillnaderna undersöktes utifrån ett index med tolv olika påståenden som mätte chefers emotionella, kognitiva och beteendemässiga attityder till medarbetare med depression. För elva av tolv påståenden var skillnaden mellan manliga och kvinnliga chefer signifikant.

Männen instämde i högre grad med påståendena att de kände sig osäkra ihop med medarbetare med depression, att dessa medarbetare är en börda för arbetsplatsen och att de inte bör jobba när de medicinerar.

Manliga chefer instämde också i högre grad med att de inte skulle göra tillfälliga förändringar i arbetet för att stödja en medarbetare med depression, eller anställa någon som de visste hade haft depression. Däremot svarade manliga och kvinnliga chefer likadant på påståendet att det är stressande med medarbetare med depression.

Ju högre chefsposition desto högre andel negativa attityder hos både män och kvinnor. Andelen  med negativa attityder minskade dock i förhållande till hur många medarbetare med dessa besvär man mött som chef, både bland manliga och kvinnliga chefer, vilket forskarna ser som positivt.

Snabbast växande hälsoproblemen

Förekomsten av depression, ångest och annan psykisk ohälsa räknas som ett av de största och snabbast växande hälsoproblemen i världen. Stressrelaterad psykisk ohälsa är dessutom den sjukdomsgrupp som ökar mest bland de sjukskrivna i Sverige.

Enligt Arbetsmiljölagen har chefer ansvar för de anställdas hälsa och säkerhet, att förebygga ohälsa och även ett långtgående ansvar vid rehabilitering. Det som är specifikt vid just psykisk ohälsa är det stigma och de negativa attityder som råder gentemot dessa sjukdomar.

– Chefer med negativa attityder kan ha svårare att förhålla sig till frågor som rör psykisk hälsa generellt men också att ge stöd till personer som kan behöva kort- eller långsiktig arbetsanpassning, konstaterar Monica Bertilsson.

– Studien är enkätbaserad. Den bygger på ett stort material och vi har tagit hänsyn till många faktorer förutom genus som skulle kunna påverkar resultaten. Men fyndet kvarstår vilket gör resultatet starkt. Men det är viktigt att påpeka att detta är en attitydundersökning. Vi vet inte hur manliga och kvinnliga chefer agerar i verkliga livet, säger hon.

Studien ingår i projektet ”Chefens perspektiv – en missad pusselbit” var syfte är att bättre förstå chefers kunskaper och strategier för stöttning av medarbetare med vanlig psykisk sjukdom. Syftet är att utveckla bra insatser för att stärka chefers kompetens på området psykisk hälsa i arbetslivet.

Vetenskaplig artikel:

Gender differences in managers’ attitudes towards employees with depression: a cross-sectional study in Sweden, (Monica Bertilsson).

Kontakt:

Monica Bertilsson, universitetslektor i folkhälsovetenskap vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, monica.bertilsson@socmed.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera