Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Viljan att vaccinera sig mot covid-19 är stor i Sverige. Men en preliminär studie visar också att vaccinationsbenägenheten tydligt hänger samman med människors tillit till olika institutioner i samhället.

Stort förtroende för myndigheter, sjukvården och medier betyder ofta att personen också är villig att vaccinera sig den dagen ett vaccin finns tillgängligt. 

Samhällskriser har en tendens att förändra människors tillit till både politiker och medier, och coronakrisen är inget undantag. Forskare från Södertörns högskola gräver nu djupare i hur svenskarnas tillit ser ut under den pågående pandemin och hur vi skiljer oss från andra länder.

Handlar om förtroende

– En fråga som diskuterats mycket under hösten är den om vaccin och människors benägenhet att ta vaccin, när ett sådant blir tillgängligt. Detta har också i viss mån visat sig vara en tillitsfråga som handlar om vilket förtroende människor har för sjukvård, medicinsk vetenskap och myndigheter – men också till information och medier, säger Anne Kaun, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, vid Södertörns högskola.

I projektet Medier, information och tillit studerar forskarna data från enkätstudier men också från en så kallat dagboksstudie. Utöver enkätundersökningen låter forskarna ett urval av cirka 100 svenskar föra dagbok över vilka medier de använder, vilken information de tar del av och hur de reflekterar kring den informationen under pandemin.

Två av tre vill vaccinera sig

Den senaste enkätundersökningen, vars resultat fortfarande är preliminära, går närmare in på människors inställning till vaccination. Enkätsvaren visade vid den första mätningen i maj att 65 procent av de som svarade ville vaccinera sig mot covid-19. Motsvarande siffra i september var 59 procent. Resultatet stämmer något sånär överens med Folkhälsomyndighetens egen undersökning av vaccinationsbenägenheten där 67 procent svarar att de antingen ”helt säkert” eller ”troligen” kommer att vaccinera sig mot det nya coronaviruset.

Rädsla för biverkningar

Samtidigt är en ganska stor andel som bestämt säger nej till att vaccinera sig, omkring 20 procent av de svarande. Som främsta anledningen anger de rädsla för biverkningar (69 procent) eller att man inte tror att vaccinet är tillräckligt säkert (43 procent). 29 procent anger att de inte tror att covid-19 är farligt för ens egna hälsa.

Flera länder har svarat på enkäten

Forskargruppen består, förutom Anne Kaun, av Fredrik Stiernstedt och Peter Jakobsson som även de forskar inom medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola respektive Uppsala universitet. De länder som ingår i enkätundersökningen utöver Sverige är Danmark, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Tyskland och Storbritannien.

Viljan att vaccinera sig hänger ihop med flera faktorer som ålder, kön, utbildning och politisk åsikt. Men är också i hög grad sammankopplad med personens tillit till samhällets olika institutioner.

– Det är inte orimligt att tänka sig att den som känner en låg grad av förtroende för sjukvård, forskning och myndigheter inte heller är beredd att låta sig vaccineras. De som svarat att de inte vill vaccineras mot covid-19 uppvisar också en lägre grad av förtroende mot det mesta.

Rankar tilliten

I undersökningen mäts förtroende på en så kallad likert-skala, där de som svarar på undersökningen får ange vilken tillit de känner för olika institutioner på en femgradig skala.

– Om vi bara tittar på den grupp som angett svarsalternativ ett, det vill säga att man inte har någon tillit alls till institutionen i fråga, framgår tydligt den skillnad som finns i tillit mellan de som vill och de som inte vill vaccinera sig, säger Anne Kaun.

Projektets preliminära resultat:

Research Note – Tillit, medier och frågan om vaccinering

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera