Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Lärandesvårigheter i matematik beror på en överbetoning av inlärning av procedurer och arbete med rutinuppgifter. Elevers matematikkunskaper skulle förbättras om de, i större utsträckning, fick arbeta med problemlösning, menar Johan Sidenvall vid Umeå universitet, som i sin avhandling visar på varför procedurundervisningen dominerar i skolan i dag. 

– Elevernas möjligheter att lära sig matematik begränsas av den undervisning som elever vanligtvis möter i skolan. För att elever ska få bra möjligheter att lära sig matematik behöver de oftare få jobba med problemlösning på lektionerna. Lärarna kan stödja elevernas arbete genom att anpassa sitt stöd till elevernas svårigheter, säger Johan Sidenvall, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid.

Överbetoning på utantillärande

Generellt sett finns det inom undervisning en överbetoning på utantillärande av procedurer utan en tydlig koppling till matematisk förståelse. Detta sker till exempel genom att elever ensidigt jobbar med rutinuppgifter och genom att läraren talar om för eleverna hur man ska lösa uppgifter vid genomgångar eller vid enskild räkning. En sådan undervisning sker till del på bekostnad av att lära sig genom problemlösning som har visat sig vara effektivare för att lära sig matematik. Att kunna matematiska procedurer är viktigt inom matematik, men elever kan inte få en djupare matematisk förståelse med hjälp av endast procedurhantering.

Syftet med avhandlingen

För att förstå varför undervisningen domineras av utantillärande och arbete av rutinuppgifter har han studerat gymnasieelevers undervisning och analyserat gymnasieläroböcker. Detta för att se i vilken omfattning som elever möter problemuppgifter i undervisningen och hur eleverna jobbar med de problemuppgifter som de ändå möter.

Ett andra syfte med avhandlingen var att undersöka hur undervisningen skulle kunna förbättras. För detta utarbetades ett lärarstöd som syftade till att stödja läraren att hjälpa sina elever i deras problemlösningsprocesser, utan att ta bort utmaningen för eleverna.

Resultaten har implikationer på hur undervisningen kan utformas för att elever ska lära sig matematik på ett bättre sätt, för hur läroböcker kan användas och utformas samt att resultaten kan användas inom lärarfortbildning och lärarutbildningen.

Kontakt:
Johan Sidenvall, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet, johan.sidenvall@umu.se

Avhandlingen:
Lösa problem: om elevers förutsättningar att lösa problem och hur lärare kan stödja processen

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera