Tema

Livsstil kan öka risken för glutenintolerans

Antalet fall av glutenintolerans ökar bland svenska barn i åldern 2 till 15 år. Ökningen kan kopplas till livsstils- och miljöfaktorer som planerade kejsarsnitt, urinvägsinfektion under graviditeten, säsong för födsel och var i Sverige man föds. Detta enligt en avhandling vid Umeå universitet.

Resultatet av avhandlingen visar att antalet fall av glutenintolerans har ökat och att miljömässiga och livsstilsrelaterade faktorer är viktiga orsaker för glutenintolerans. En ökad risk för glutenintolerans kan påvisas vid planerade kejsarsnitt och upprepade urinvägsinfektioner hos modern under graviditeten.

– Detta tyder på att faktorerna bidrar till sjukdomsalstrande mikroorganismer under de tidigare barnåren – en faktor som associeras till utvecklingen av glutenintolerans, säger doktoranden Fredinah Namatovu vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

En möjlig strategi för att förebygga glutenintolerans är att arbeta vidare med redan befintliga kampanjer om att främja vaginal förlossning samt att minska användningen av antibiotika vilket bör inverka positivt på moderns och barnets hälsa.

Studien visar också på en ökad glutenintoleransrisk för barn som föds på våren, sommaren och hösten, vilket tyder på att cykliska, miljömässiga omständigheter som att utsättas för virusinfektioner kan vara en påverkande faktor. Barn födda i södra Sverige har en ökad risk jämfört med barn födda i norr. I norra Sverige tycks en ökning i fallen av glutenintolerans starta senare på året jämfört med i södra och mellersta Sverige.

– Bland svenska läkare är det känt att RS-virus, rotavirus och influensaepidemier vanligtvis startar i söder och sedan sprider sig norröver vilket i sig stärker teorin om virusinfektioners påverkan på risken för glutenintolerans, säger Fredinah Namatovu.

Studien visar att om modern var över 35 år och hade en hög inkomst blev risken mindre. Båda faktorerna kan vara ett tecken på att dessa mödrar har en avvikande livsstil som kan relateras till en lägre risk för att utveckla glutenintolerans.

En förändring i förekomsten av glutenintolerans med mycket få fall som fick diagnosen under de två första levnadsåren kunde också påvisas, vilket stämmer överens med tidigare mätningar. Dessutom har medelåldern vid diagnos ökat från 1,1 i mitten på 1990-talet upp till en ålder av 6,7 under 2009.

Om studien
Syftet med avhandlingen var att uppskatta antalet fall av glutenintolerans (celiaki) bland barn i Sverige och därefter undersöka miljömässiga och livsstilsrelaterade faktorer i relation till risken att utveckla glutenintolerans under barndomen. Studien baserades på svenska nationella register och studerade ett flertal exponeringsfaktorer för samtliga barn i Sverige.

Digital publicering av avhandlingen

För mer information, vänligen kontakta:
Fredinah Namatovu,
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
Telefon: 090-786 58 77
E-post: fredinah.namatovu@umu.se

Om disputationen:
Fredagen den 6 november försvarar Fredinah Namatovu, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universtet sin avhandling med titeln: Den multifaktoriella orsaken till celiaki utforskat genom att kombinera flera nationella register (Engelsk titel: The multifactorial etiology of celiac disease explored by combining several national registers). Opponent är docent Benjamin Lebwohl, Clinical Medicine and Epidemiology, Columbia University, USA. Huvudhandledare är Olof Sandström vid Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet.

Disputationen äger rum kl. 09.00 i Norrlands universitetssjukhus, Sal B (Rosa salen), 9 tr.

Vi finns där du är @forskningsnyhet

Livsstil kan öka risken för glutenintolerans

 lästid ~ 2 min