Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 maj 2015

Stora barngrupper i förskolan påverkar villkoren för att arbeta enligt läroplanen

Kraven på förskolans pedagogiska verksamhet har förstärkts de senaste åren samtidigt som gruppstorlekarna varierar mellan kommunerna. Av en stor undersökning vid Göteborgs universitet framgår att förskollärare väljer bort vissa önskvärda teman och arbetssätt när gruppen upplevs eller bedöms som för stor.

Enligt Skolverkets statistik för 2014 ligger snittstorleken för grupperna i förskolan på knappt 17 barn. 18 procent av grupperna utgjordes dock av fler än 20 barn och den andelen har på senare år ökat. En av flera trender när förskolan idag organiserar verksamheten är att etablera åldershomogena grupper eller storarbetslag med barngrupper om 40-45 barn.

I den aktuella undersökningen har förskollärare vid nästan 700 förskolor i 46 kommuner besvarat en enkät, 24 förskollärare vid tolv förskolor har dessutom intervjuats. Resultaten visar att antalet barn har betydelse för förskollärarnas arbetssätt.

− Av undersökningen framgår att förskollärarna ser många hinder med att organisera den stora barngruppen. Ett är att när antalet barn ökar i grupperna som helhet, får det som konsekvens att även de mindre grupperingarna får ett större antal barn, något som anses försvåra arbetet enligt läroplanen, säger Pia Williams, professor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande och en av forskarna bakom undersökningen.

Barn i behov av särskilt stöd och yngre barn innebär mer uppmärksamhet och omsorg, något som sker på bekostnad av äldre barns intresse och möjligheter att lära i enlighet med läroplanen. Konsekvensen anges då bli att specifikt innehåll som teknik och naturvetenskap, eller arbete med skapande innehåll, väljs bort.

Skolinspektionen gjorde 2012 en utvärdering med ett fokus på hur väl förskolan levde upp till läroplanens förändrade och ökade krav på matematik, språk och kommunikation, naturvetenskap och teknik. Slutsatsen blev att kvaliteten varierade stort och att verksamheten behöver bli mer lärandeorienterad.

Oavsett gruppstorleken uttrycks önskemålet att förskollärare vill ha ett par barn färre i förskolegrupperna. En stor barngrupp ses idag som ett hinder för att arbeta i linje med läroplanens intentioner, när målet är att i högre grad möta varje barn individuellt. Även i de åldersintegrerade grupperna visar studien att förskollärare strävar mot en uppdelning åldersvis mot mer homogena grupper.

− Därför är det viktigt att begrunda och fundera över vad verksamheten vinner respektive förlorar genom att organisera i åldersspecifika alternativt åldersintegrerade grupper, konstaterar professor Sonja Sheridan, en av de andra medverkande forskarna.

FAKTA
Resultaten kommer från den av Vetenskapsrådet finansierade studien Gruppstorlekens betydelse för barns möjligheter att lära och utvecklas som genomförs av de tre pedagogikprofessorerna Pia Williams, Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson, alla vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.

Läs artikel i Journal of Early Childhood Research: http://ecr.sagepub.com/content/early/2015/03/16/1476718X14559233.refs

Läs artikel i Tidskrift for nordisk barnehageforskning:
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1012

Kontaktinformation
Pia Williams, tel: 031-786 2246, e-post: pia.williams@ped.gu.se. Sonja Sheridan, tel: 0766-182368, e-post: sonja.sheridan@ped.gu.se. Ingrid Pramling Samuelsson, tel: 0705-684092, e-post: ingrid.pramling@ped.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera